8. januar 2021

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge er der seks opdaterede vejledninger til BR18 og en ny vejledning fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger om brug af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Vejledninger fra BFA fortæller om beredskabsplaner for smitte fra coronavirus og om vinterforanstaltninger og så kan seneste udgave af ”Håndbogen om arbejdsmiljø” nu også læses på både engelsk og polsk.

Ugen byder også på en lovændring og en hel stribe bekendtgørelser om bl.a. Byggeskadefondens skadedækning, arbejdsmiljø, anmeldelse af arbejdsulykker og erhvervssygdomme, samt nye standarder og en rapport fra BUILD ”Vejledning i Byggelogistik”.

 
 
 

BR18 - opdateret vejledning

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 dækker over vejledning om de bestemmelser i bygningsreglementet, som er relevante ved kommunalbestyrelsens behandling af en byggesag. Byggesagsbehandlingen er reguleret i bygningsreglementets første afsnit i §§ 1-47.

 
 
 

BR18 - opdateret vejledning

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

Ved sekundær bebyggelse forstås garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger. Denne vejledning omfatter sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, hvis bygningsreglementet, herunder byggeretten og anden lovgivning er overholdt.

 
 
 
 

BR18 - opdateret vejledning

Vejledning til bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)

Revisionen af bygningsdirektivet indeholder krav om, at der i tilknytning til visse typer af bygninger skal ske forberedelse til og/eller etablering af ladestandere til elektriske køretøjer.

 
 
 

BR18 - opdateret vejledning

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §494, §498, §499 og §503

Denne vejledning, om dokumentation af bærende konstruktioner, dækker over bestemmelser, i bygningsreglementet, som relaterer sig til kapitel 28 §§ 498, 499 og 503 og beskriver, hvordan start- og sluterklæringer udformes og hvilken dokumentation, der som skal fremsendes i forbindelse med starterklæringen.

 
 
 

BR18 - opdateret vejledning

Bygningsreglementets vejledning om ventilation

Bygninger skal ventileres for at sikre, at beboere og brugere af bygninger har et acceptabelt indeklima. Ventilationssystemer skal projekteres, så der er fokus på bygbare løsninger og så føringsveje er gennemtænkt og muliggør inspektion, service og kanalrensning.

 
 
 
 

BR18 - opdateret vejledning

Bygningsreglementets vejledning om ofte rentable konstruktioner

Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR18) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable, hvis arbejdet er led i en ombygning. Vejledningen er udarbejdet til brug for BR18, og kan derfor kun bruges for byggeri, der renoveres i henhold til BR18.

 
 
 
 

Sådan kan du bruge den frivillige bæredygtighedsklasse i mindre renoveringsprojekter

Denne guide beskriver, hvordan du kan opfylde kravet om dokumentation af problematiske stoffer i den frivillige bæredygtighedsklasse.

 
 
 
 

BFA Vejledning

Beredskabsplan for smitte fra Coronavirus

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet en vejledning om, hvordan man kan forberede sig på et smitteudbrud, og hvad man konkret kan gøre, hvis der udbryder smitte i virksomheden eller på bygge- og anlægspladsen.

 
 
 

BFA Vejledning

Branchevejledning om vinterforanstaltninger

Bygge- og anlægspladsens beliggenhed i forhold til omgivelserne har af gode grunde betydning for kuldepåvirkningen.
I vejledningen om vinterforanstaltninger, som har vi indsat et nyt skema som angiver, hvor meget kuldepåvirkningen føles i forhold til vindhastigheden, når der arbejdes på terræn.

 
 
 

Håndbogen om arbejdsmiljø - nu på engelsk og polsk

Håndbogen om arbejdsmiljø i bygge og anlæg er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.

2020 udgaven af håndbogen fås på flere sprog.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde

Bekendtgørelsen gælder for bygge- og anlægsarbejde (byggepladser), hvad enten arbejdet udføres af ansatte, arbejdsgiver selv eller af selvstændige uden ansatte.

 
 
 
 

BUILD Rapport 2020:28

Vejledning i Byggelogistik

Vejledningen er et resultat af projektet ’Effektiv byggelogistik i praksis’. Den er de seneste 20 års mest omfattende samling af viden, erfaringer og forslag til forbedring af byggelogistik i Danmark. Den binder byg­gepladsproduktion og -ledelse sammen med leveran­cesystemets strømme af materiel, byg­gevarer og affald til, på og fra byg­gepladsen.

 
 
 

Sammenlægningen Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB)

Som følge af støtteordningen til bygningsfornyelser af private udlejningsejendomme er ophørt og at der fra kommunernes side ikke længere gives tilsagn om støtte til nye sager, lægges Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) sammen. Byggeskadefonden overtager pr. 1. januar 2021 samtidig ansvaret for BvB’s sager.

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven
Lov nr. 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler :

Sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Bekendtgørelse om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden

Bekendtgørelse om Byggeskadefondens organisation og årsrapporter m.v.

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om skadedækning fra Byggeskadefonden

 
 
 

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 
 
 

Bekendtgørelse om anvendelse af administrativt bødeforelæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

Bekendtgørelsen omfatter de sager om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, der kan afgøres uden retssag ved vedtagelse af et administrativt bødeforelæg.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker m.v. til Arbejdstilsynet

Arbejdsgiveren skal snarest og inden 9 dage efter første fraværsdag anmelde arbejdsulykker og forgiftningstilfælde, der er sket ved arbejde for arbejdsgiveren, såfremt ulykken eller forgiftningen har medført arbejdsudygtighed i 1 dag eller mere udover tilskadekomstdagen.

 
 
 

Vejledning om erhvervssygdomme

Denne vejledning udstedes efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og beskriver betingelserne for afgørelser i sager om erhvervssygdomme.

 
 
 

Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser

Bekendtgørelsen omfatter skriftligt udbud af en tjenesteydelse, der udbydes af private og offentlige udbydere, hvor der agtes indgået en tjenesteydelsesaftale, når aftalens samlede anslåede værdi ekskl. moms på tidspunktet for udbuddet udgør 1 mio. kr. eller derover.

 
 
 

Bekendtgørelse om bindende forhåndsbesked

Bekendtgørelsen omfatter bindende forhåndsbesked på de områder, som er nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

 
 
 
 

PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand – Del 2: Rør – Tillæg 2

 
 

Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polyethylen med forhøjet temperaturmodstand (PE-RT) – Del 2: Rør – Tillæg 1

 
 

Plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand – Chlorbehandlet pvc (PVC-C) – Del 5: Systemets brugsegnethed – Tillæg 2

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg

 
                                                           

This email was sent to . If you no longer wish to receive these emails you may unsubscribe at any time.