20. november 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du se seneste udgave af "DGNB manualen - Bæredygtighedscertificering af nybyggeri og omfattende renoveringer” hvor der bl.a. er sat fokus på indeklima og klimaaftryk.

Ny rapport taler for af renovere frem for at rive ned, og en anden tydeliggør tendenserne i kommunernes arbejde med bevaringsværdige bygninger.

Hvordan opnår du godkendelse som VE-installatør? – få overblikket i ny mini guide fra Tekniq.

Hent desuden Con Techs Litteraturreview, som er en del af en forundersøgelse om hvordan byggebranchen kan blive bedre til at udnytte ny teknologi og digitalisering.

Ugen byder også på en håndfuld høringer og standarder, bl.a. er der kommet et nyt tillæg til DS 452:2013 Termisk isolering af tekniske installationer.

 
 
 

Ny DGNB-manual med nye tiltag for nye bygninger og omfattende renoveringer

Den nye version af DGNB systemet sætter fokus på indeklima, klimaaftryk og biodiversitet i det bebyggede miljø er et nyt indsatsområde. Den er resultatet af en dybdegående analyse af erfaringer med DGNB certificering gennem de sidste par år, udviklingstendenser og krav til bæredygtighed. Der er taget højde for feedback og erfaringer fra en lang række forskellige markedsdeltagere og den inkorporerer forskellige fokuserede udviklingsprojekter. 

 
 
 
 

Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for partnerskabet Renovering på Dagsordenen viser, at bygherrer bør overveje at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Det er nemlig langt mindre belastende for klimaet, og der er totaløkonomiske besparelser at hente.

 
 
 
 

Unik dokumentation af malebehandlinger

Rapporten registrerer for første gang, ikke kun hvordan malebehandlinger slides og forfalder hen over årene, men også forberedelsen af underlaget indgår.

 
 
 

Tendenser i kommunernes arbejde med de bevaringsværdige bygninger

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af “Det Kommunale Netværk”.

 
 
 
 

Nyt fra Byggedata

Din indgang til byggelovgivning bliver mere personlig

Byggedata er et omfattende værktøj til hurtigt at skabe overblik over relevante dokumenter. Med to nye funktioner får du nu også en mere personlig indgang til anvendelsen af dette kartotek af lovgivning, væsentlige dokumenter og viden.

 
 
 

Vejen til en VE-installatørgodkendelse

Godkendelsen som VE-Installatør- eller VE-Montørvirksomhed tildeles af Energistyrelsen, og godkendte virksomheder fremgår af Energistyrelsens liste.

Der er mange spørgsmål omkring dette, så Tekniq Kvalitet har udarbejdet denne vejledning, som giver et fint overblik over vejen frem til en VE-godkendelse.

 
 
 
 
 

Litteraturreview - Projekt ConTech

Som en del af Projekt ConTechs forundersøgelse, er Litteraturreviewets formål at kortlægge eksisterende viden om ConTech (Construction Technologies) i byggebranchen. Reviewet giver et 360-graders perspektiv på, hvor udfordringerne ligger i bygge- og anlægsbranchen, samt hvordan ConTech kan bruges til at løse udfordringerne.

 
 
 

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne.

Med bekendtgørelsen udmøntes den del af Grøn Boligaftale, der retter sig mod småøerne og 4 ø-kommuner (Fanø Kommune, Læsø Kommune, Samsø Kommune og Ærø Kommune). Landsbyggefondens midler skal i perioden 2021-2026 anvendes til at styrke udbuddet af almene boliger på de mindre øer.

 
 
 

Høring

Høring over gebyrbekendtgørelse på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer gebyrer på byggeområdet gældende for 2021.

 
 
 
 

Lovforslag

Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning m.v.

Formålet med lovforslaget er bl.a. at sætte gang i en billigere og mere effektiv klimatilpasningsindsats for spildevandsforsyningsselskaberne og understøtte, at klimatilpasningen sker til et samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt niveau.

 
 
 

Lovforslag

Forslag til lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

Forslaget går bl.a. ud på at gennemføre dele af miljøansvarsdirektivet fra 2004, som bygger på princippet om, at forureneren skal betale for en skade. Miljøansvarsdirektivets definition af beskyttede arter og naturtyper implementeres helt direktivnært i lovteksten til miljøskadeloven.

 
 
 

Lovforslag

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Lovforslagets formål er at ændre Energinets formålsbestemmelse, så det klart fremgår, at Energinet har en fremtrædende rolle i den grønne omstilling, ligesom virksomheden skal sikre høj forsyningssikkerhed og økonomisk effektivitet i sin samlede opgavevaretagelse.

 
 
 
 

DS 452:2013+Ret.1+Till.1:2020

Termisk isolering af tekniske installationer

Standarden gælder for termisk isolering af bygningsinstallationer, som fx varme-, ventilations-, køle-, solvarme- og brugsvandsanlæg, samt for termisk isolering af industrianlæg herunder proces- og forsyningsanlæg. Standarden gælder også for installationer i det fri.

 
 
 

DS/EN 16977:2020

Termisk isolering i byggeriet – Fabriksfremstillede produkter af calciumsilikat (CS) – Specifikation

This European Standard specifies the characteristics for factory made calcium silicate products with or without lamination or coating which are used for the thermal insulation of buildings.

 
 
 

DS/EN 12390-7:2019/AC:2020

Prøvning af hærdnet beton – Del 7: Hærdnet betons densitet

This document specifies a method for determining the density of hardened concrete. It is applicable to lightweight, normal-weight and heavy-weight concrete.

 
 
 

DS/EN 12504-1:2019/AC:2020

Prøvning af betonkonstruktioner – Del 1: Borekerner – Udtagning, undersøgelse og trykprøvning

This document specifies a method for taking cores from hardened concrete, their examination, preparation for testing and determination of compressive strength.

 
 
 

DS/HD 60364-7-706:2007/A1:2020

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-706: Krav til særlige installationer eller områder – Ledende rum med begrænset bevægelsesfrihed

De særlige krav i denne del gælder for fastmonteret materiel i ledende områder, hvor personers bevægelsesfrihed er begrænset af området, og for forsyninger til bærbart materiel til brug i sådanne områder.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg