7. maj 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du se 5 helt nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ fra epddanmark.dk. Ugen byder også på nye erfaringsblade fra Byg-Erfa, en ny oversigt over bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 og så er der nyt om forebyggelse af Coronavirus på byggepladsen.

To nye film fra BFA Bygge og Anlæg giver råd og vejledning til håndtering af tunge løft af døre og vinduespartier, og så har Overborgmester Frank Jensen modtaget 46 breve, med ideer og handlingsforslag til hvordan Københavns Kommune kan indfri den ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2025.

Ugen byder også på nye høringsforslag, Planklagenævnets seneste orientering om opførelse af småbygninger i haver og i landzone, og på Bygherreforeningens Skabelon til redegørelse for projektgennemgang.

 
 
 

Fem nye EPD’ER for konstruktionstræ

Fem nye EPD´ere (Environmental Product Declaration) for konstruktionstræ gør det nu nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Miljødeklarationerne er udregnet for konstruktionstræ, der dækker nogle af byggeriets mest almindelige træprodukter.

Miljøvaredeklarationerne (EPD’erne) er udarbejdet i et samarbejde mellem de to organisationer Træinformation og træbranchens fælles informationsprojekt Træ.dk og er tredjepartsverificeret af Rambøll.

Savet og tørrede konstruktionstræprodukter af fyr og gran

Høvlet konstruktionstræprodukter af fyr og gran

Limtræ konstruktionstræprodukter af fyr og gran

CLT konstruktionstræprodukter

WISA Gran krydsfiner, ubelagt

 
 
 

Oversigt over Bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 – Brand, inkl. udgivelsesdatoer

Hvilken vejledning er gældende ved uoverensstemmelser mellem hovedteksten i kapitlerne og teksten i bilag 1-10 i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand?
Oversigten viser desuden hvornår det forventes at bilagene til kapitel 5 - Brand revideres.

 
 
 

Regeringen pålægger alle brancher at få styr på arbejdsmiljø og smittefare fra vandrende arbejdstagere

En række tiltag skal mindske risikoen for, at vandrende arbejdstagere kan tage COVID-19 smitte med, når de pendler til og fra Danmark for at arbejde.

 
 
 

Tiltag på byggepladsen mod corona-virus

Det private arbejdsmarked er ikke lukket ned. Det er vigtigt, at der fortsat bliver bygget, så den danske
økonomi holdes i gang.

Dansk Byggeri har derfor udarbejdet en praktisk vejledning om, hvordan forebyggende foranstaltninger kan implementeres på byggepladsen.

 
 
 
 

To nye film fra BFA Bygge & Anlæg fortæller om, hvordan man kan håndtere tunge løft af døre og vinduespartier

 
 

Isætning af vinduer

Håndtering af vinduer og glasfacader kræver som udgangspunkt brug af tekniske hjælpemidler. Planlæg arbejdet, så I undgår løft og unødig transport af tunge vinduespartier. Se hvordan du kan isætte vinduer ved at bruge tekniske hjælpemidler. 

 
 
 

Håndtering af døre

Manuel håndtering af døre kan både medføre risiko for ulykker og sundhedsskadelige belastninger.
Planlæg arbejdet, så I undgår løft og unødig transport af tunge døre. Se hvordan du kan isætte døre ved at bruge tekniske hjælpemidler

 
 
 

Skabelon til redegørelse for projektgennemgang

Ifølge AB18 og ABR18 er der fastsat en regel om, at der altid skal gennemføres en projektgennemgang. Formålet med gennemgangen er at opnå en fælles forståelse af projektet, herunder bl.a. af grænseflader og tidsfølge mellem de enkelte dele af projektet og at give entreprenøren mulighed for at præge byggeprocessen ved at påpege uhensigtsmæssigheder i projektet. Bygherreforeningen har udarbejdet en skabelon til redegørelse for projektgennemgang.

 
 
 
 

Planklagenævnet orienterer nr. 14 - Opførelse af småbygninger i haver i landzone

Planklagenævnet har truffet afgørelse i tre sager, der handler om opførelse af småbygninger i haver i landzone. Der er tale om bebyggelse på mindre end 50 m2 i form af drivhuse/havepavilloner, brændeopbevaring og hønsehuse.

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder indeholder regler for udførelsen af matrikulære arbejder (udstykning, arealoverførsel, sammenlægning mv.)

 
 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om udstykningskravet

Begrebet brugsret defineres i bekendtgørelsens forstand. Desuden forslås en undtagelse fra udstykningskravet der betyder at den maksimale størrelse af arealet udvidet fra 5 m2 til 10 m2.

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

Bekendtgørelse fastsætter krav til dokumentation m.v. og om anvendelse af digital kommunikation ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, registrering af ændring af ejerlejligheder eller videreopdeling i ejerlejligheder.

 
 
 
 


"Kære Frank Jensen"– 46 breve til Københavns overborgmester

CAFx har samlet 46 breve med idéer og konkrete handlingsforslag til, hvordan Københavns Kommune kan indfri den ambitiøse målsætning om at blive CO2-neutral i 2025.

 
 
 
 

4 nye blade fra Byg-Erfa

Vurdering af armeringsjerns rustgrad

Vurdering af armeringsjerns rustgrad, er vigtig, både for at undgå unødige reparationer og forhindre farlige kollaps i konstruktionerne.

Vinduesmontering i skalmure

Hvilke forhold der skal tages højde for ved både projekteringen og monteringen af vinduespartier, herunder bygbarheden, hvordan der skabes luft- og vandtæthed, og hvordan det sikres, at det i fremtiden er muligt at udskifte vinduerne uden større indgreb i facaden.

Sålbænke i murværk

Erfaringsbladet omhandler primært udformningen af sålbænkes afslutning mod sidefalse, hensyntagen til materialernes bevægelser ved valg af løsninger, fremspring, fald og typiske skader.

Bygningers lufttæthed

Bladet beskriver kravene til lufttæthed, måling og hvordan bygninger skal udformes, så kravene kan opfyldes.

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg