12. juni 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge er der kommet en større ændringsbekendtgørelse til bygningsreglementet BR18. Ændringerne vedrører bl.a. transportable konstruktioner, brandklasse 1 og certificerede statikere.

Derudover er der kommet to vejledninger om hhv. bygningsfornyelse og landsbyfornyelse, samt bekendtgørelser om matrikulære arbejder, indretning af skurvogne og om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet.

Ugen byder også på to nye publikationer fra SBI-forskning, samt på et lovforslag og tre høringer.

 
 
 

Ændring af bygningsreglement 2018 (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har netop udstedt en ændringsbekendtgørelse til BR18. Flere regler bliver ændret og præciseret i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Der bliver foretaget ændringer flere steder i bekendtgørelsen for bl.a. at skabe et bedre overblik og forenkle brugen af reglerne. Nedenfor kan du læse om de væsentligste ændringer i BR18.

  • Reglerne for transportable konstruktioner bliver grupperet efter, om de står på byggepladser eller uden for byggepladser.
  • Den arealmæssige grænse for midlertidige camping- og salgsområder bliver fjernet.
  • Reglerne for energikrav til vinduer og ovenlys samt yderdøre skærpes.
  • For så vidt angår brandklasse 1 ændres reglerne, så det fremadrettet er størrelsen på det enkelte bygningsafsnit, der ikke må være større end 600 m2.
  • Derudover forlænges overgangsperioden, hvor der kan anvendes anerkendte statikere fremfor certificerede statikere.
 
 
 
 
 

Vejledning om bygningsfornyelse

Denne vejledning fokuserer på, hvordan kommunerne kan anvende bygningsfornyelse som et strategisk instrument over for nedslidte byer og boliger.

 
 
 

Vejledning om landsbyfornyelse

Denne vejledning er målrettet den kommunale sagsbehandling og omhandler anvendelsen af midler fra rammen til landsbyfornyelse. Vejledningen er knyttet til bekendtgørelse om landsbyfornyelse.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder

Reglerne i denne bekendtgørelse gælder ved udførelse af matrikulære arbejder.
Før en matrikulær forandring kan registreres i matriklen, skal der for Geodatastyrelsen foreligge de dokumenter m.v., der er foreskrevet i bekendtgørelsen.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende

Hvor der efter reglerne om arbejdsstedets indretning etableres velfærdsfaciliteter i skurvogne, skure eller lignende enheder, der er flytbare i sin helhed eller i moduler, skal indretningen af disse opfylde kravene i denne bekendtgørelse, med mindre andet følger af reglerne om arbejdsstedets indretning.

 
 
 

Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

Ny bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Bekendtgørelsen implementerer de initiativer i forslag til en modernisering af autorisationsordningen, der forudsætter bekendtgørelsesændringer.

 
 
 

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II

I MUDP-projektet er en ny teknologi til at producere betonrør med længere levetid i aggressive spildevandsmiljøer end traditionelt producerede udviklet og afprøvet. Der mangler dog stadig langtidsdokumentation af teknologien, hvilket løbende opfølgning på forsøgsstrækningerne etableret i de 2 projekter bør kunne give.

 
 
 
 
 

SBi-forskning

Bygninger som energilager i et smart-grid

​I denne rapport analyseres danske enfamiliehuses potentiale for at tilbyde energifleksibilitet til forsyningsnettet. Fleksibilitet er muligheden for at flytte forbrug væk fra perioder med spidslast eller lille andel af vedvarende energi i forsyningen i nettets energimix. 

 
 
 

SBi-forskning

Japan-DK Seminar 13/9 2019

Improvements by Construction Gemba Kaizen and i-Construction.

The seminar purpose was to exchange knowledge, learn from our different cultures, search for solutions to challenges, and improve productivity, quality, and sustainability.

 
 
 

Lovforslag

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

(Forhøjelse af Landsbyggefondens renoveringsramme i 2020 og digitalisering af det almene byggeri).

 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v.

Udkastet indeholder to ændringer i bekendtgørelse nr. 451 af 13. april 2015 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Ændringerne omhandler:

- Etablering og drift af ladestandere
- Deltagelse i et arealudviklingsselskab

 
 
 
 

Høring

Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion - Version 2

”Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion” 2. version skal give kommuner inspiration i arbejdet med planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion.

 
 
 

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning

Formålet med lovforslaget er at udmønte den del af energiaftalen 2018, som vedrører udbuddet af Thor Havvindmøllepark samt efterfølgende beslutninger om rammerne for udbuddet.

Med lovforslaget forslås det derfor, at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at udbetale støtte til og opkræve betaling for elektricitet produceret på Thor Havvindmøllepark efter støttemodellen.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg