29. januar 2021

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder på et hav af nyheder. Du kan bl.a. læse om hvordan brandforholdene på skoler kan forbedres, samt få inspiration til brugerinddragelse i forbindelse med byggeprocesser ved skolebyggeri.

Ugen byder også på en ny version af LCCBYG og på en masse spændende læsning om bæredygtigt byggeri.

BUILD er ude med en ny rapport om effekten af fysiske forandringer i udsatte boligområder og Social- og Indenrigsministeriet med en ny vejledning om botilbud til voksne.

Derudover byder ugen på flere bekendtgørelse om bl.a. droner, affald, arbejdsmiljø m.fl., en håndfuld høringer, en opdateret vejledning til BR18 og DS/EN 206 DK NA:2020 om beton.

 
 

BR18 - opdateret vejledning

Vejledning om bygningsreglementets kapitel 8 - byggeret og helhedsvurdering, kapitel 20 - ubebyggede arealer ved bebyggelse og kapitel 23 - beregningsregler

Denne vejledning vedrører de bebyggelsesregulerende bestemmelser i BR18 og henvender sig særligt mod kommunale byggesagsbehandlere, men kan også benyttes af andre aktører herunder rådgivere og bygningsejere.

 
 
 
 
 

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser til EU-forordning 2019/947 om regler og procedurer for operation af ubemandede luftfartøjer

Reglerne i denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om flyvning med droner. Den erstatter de 2 tidligere bekendtgørelser om flyvning med droner indenfor og udenfor bymæssig bebyggelse.

 
 
 

Ny version 3.2 af LCCbyg

Den nye version af LCCBYG byder på flere nyheder, bl.a. nye skabeloner til DGBN byområder og almene boliger i LCCbyg med skabeloner og eksempler. Derudover er der kommet flere nye funktioner som fx en lommeregner til brug ved inddatering, samt mulighed for direkte eksport af tabeller til regneark.

 
 
 

Høring

Handlingsplan for cirkulær økonomi

Beskrivelse Handlingsplan for cirkulær økonomi i høring. Planen udgør Danmarks nationale affaldsforebyggelsesplan og affaldshåndteringsplan, der skal sikre mindre affald og bedre udnyttelse af vores naturressourcer.

Læs også relevant faktaark

 
 
 
 
 

FBBB Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, foreninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt.

 
 
 

Database med bæredygtige projekter i Danmark

Database over bæredygtige projekter i Danmark har det formål at eksponere og repræsentere projekter, der på den ene eller anden måde har et bæredygtigt indhold i ordets brede forstand.

 
 
 

Strategi for bæredygtigt byggeri

Der skal bygges mere bæredygtigt i fremtiden og for at fremme en grønnere udvikling, lancerer regeringen nu sit udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri.

Udspillet indeholder initiativer målrettet klimavenligt byggeri og anlæg, herudover skal erfaringsgrundlaget for bæredygtigt byggeri styrkes, hvilket på sigt skal bidrage yderligere til den grønne omstilling af sektoren.

 
 
 
 
 

Pjece fra BFA

Inspirerende byggeprocesser ved skolebyggeri

I hæftet finder du inspiration til brugerinddragelse i forbindelse med byggeri af skoler, bygget på erfaringer fra tre forsøgsprojekter.

Der gives konkrete bud på, hvordan du som skoleleder eller konsulent kan gennemføre en god proces, så medarbejderne er aktive medspillere fra starten af og oplever ejerskab.

 
 
 

Vejledning fra BFA

Om brandforhold på skoler

Manglende viden om brandforhold og sikkerhed på skoler øger risikoen for brand. Det er vigtigt at skolernes ledelse, personale og elever ved, hvordan de bedst muligt kan forebygge brand og brandulykker.

Denne vejledning kan være et godt grundlag for at forbygge brand og giver råd og anbefalinger om forebyggelse, sikring og organisering af ansvaret omkring forebyggelse af brand på skolen.

 
 
 

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (Affaldsaktørbekendtgørelsen)

Omfatter håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden lovgivning, regulativer om affald, ordninger for affald, gebyrer for affald, anvisning af affald, anmeldelse af affald, benchmarking af affaldsbehandlingsanlæg m.v.

 
 
 

Bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer

Bekendtgørelsen fastsætter regler for virksomheders indberetning af oplysninger i medfør af E-PRTR-forordningen, , herunder særlige bestemmelser om korrektion og supplering af allerede indberettede oplysninger for visse husdyrbrug samt myndighedsbehandling af indberettede oplysninger.

 
 
 
 

BUILD RAPPORT 2021:03

Fysisk omdannelse i udsatte boligområder

- En undersøgelse om at styrke beboernes tryghed og forebygge kriminalitet

En ny undersøgelse viser, at det kan være effektfuldt at lave fysiske forandringer i udsatte boligområder. Tryggere beboere og bedre omdømme er nogle af de positive resultater, som kan ses efter, at to udsatte boligområder i Aarhus og Nordsjælland er blevet fornyet og omdannet.

 
 
 

Vejledning om botilbud m.v. til voksne

Denne vejledning om botilbud mv. til voksne omhandler reglerne om forskellige botilbud i almenboligloven,
ældreboligloven, boligbyggeriloven, serviceloven og friplejeboligloven.

Der er i denne udgave af vejledningen tilføjet et nyt punkt 168 og punkt 169 om psykologhjælp på kvindekrisecentre, som følge af lov nr. 1058 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service. Dertil er punkt 2 om almene plejeboliger og kapitel 17 om skæve boliger præciseret. Der er herudover rettet op på fejlnummerering i indholdsfortegnelsen samt foretaget redaktionelle ændringer.

 
 
 

Høring

Fornyet høring over udkast til ny lov om leje og lov om boligforhold (sammenskrivningen)

Officiel titel Forslag til lov om leje og forslag til lov om boligforhold. Beskrivelse Høringsfristen er den 15. januar 2021 udskudt til fredag den 12. marts 2021.

 
 
 

DS/EN 206 DK NA:2020

Beton – Specifikation, egenskaber, produktion og overensstemmelse – Regler for anvendelse af EN 206 i Danmark

DS/EN 206 DK NA:2020 indeholder de supplerende krav og præciseringer til DS/EN 206, der er nødvendige for at kunne anvende denne i Danmark. DS/EN 206 DK NA og DS/EN 206 kan derfor kun anvendes som et samlet hele, og ingen af de to standarder kan anvendes separat.

 
 
 
 

DS/ISO 8102-2:2021 - Engelsk udgave

Elektriske krav til elevatorer, rulletrapper og rullefortove – Del 2: Elektromagnetisk kompatibilitet med hensyn til immunitet

This document specifies the immunity performance criteria and test levels for apparatus used in lifts, escalators and moving walks which are intended to be permanently installed in buildings including the basic safety requirements in regard to their electromagnetic environment.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn

Nævnenes Hus kan kræve betaling fra et godkendt privat klage- eller ankenævn for dokumenterede udgifter, som Nævnenes Hus har haft i forbindelse med udpantning for et nævn, såfremt udgifterne ikke kan dækkes af den erhvervsdrivende hos hvem, der er sket udpantning.

 
 
 

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser

Udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser skal godkendes af Arbejdstilsynet. Formålet for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, er at styrke det forebyggende arbejde og at effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

 
 
 

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion
samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne

Bekendtgørelse nr. 1194 af 9. oktober 2013 ophæves.

 
 
 

Bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg og bionaturgasanlæg efter lov om arbejdsmiljø

Denne bekendtgørelse omfatter anlæg til transmission, oplagring, fordeling og distribution af naturgas i gasfasen, herunder rørledninger, kompressoranlæg, reguleringsanlæg, armatur og andet tilbehør.

 
 
 

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på energivirksomheder og ejere af bygninger med fordelingsmålere og omhandler deres forpligtelse til at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres energiforbrug, fakturering i medfør heraf samt andre faktureringsoplysninger.

 
 
 
 

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven

Udkast til lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven i offentlig høring. Lovforslaget vedrører etablering af naturnationalparker og obligatorisk digital kommunikation til og fra myndighederne på naturbeskyttelseslovens område.

 
 
 

Høring

Offentlig høring af Miljøstyrelsens vejledning om regulering af produktionsvirksomheder - som følge af planlovens regler om transformationsområder

Udkast til vejledende grænseværdier for støj i forhold til boliger i transformationsområder.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg

 
                                                           

This email was sent to . If you no longer wish to receive these emails you may unsubscribe at any time.