27. november 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du bl.a. se seneste udgave af ”Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger” og så har Voldgiftsnævnet øget fokus på kvalitet i syn og skøn.

Du kan også læse hvordan det står til med brandsikkerheden i de danske hjem og om hvordan man kan forebygge smittespredning af coronavirus for tilrejsende arbejdskraft, hvor der stilles boliger til rådighed.

Geodatastyrelsens matrikelkortviser viser nu flere data fra matriklen og skal du gennem en renovering, er der nyttig information om farlige stoffer i gamle byggematerialer på BFA Bygge og Anlægs nye site Renover-sikkert.dk.

Ugen byder også på høringer, ændringsbekendtgørelser, danske standarder mm.

 
 
 

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger

Denne bekendtgørelse omhandler energimærkning af bygninger i medfør af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

 
 
 
 

Brand og røgalarmer i danske hjem

TrygFonden har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen i sommeren 2020 gennemført en
befolkningsundersøgelse om brandsikkerhed i private boliger.

Undersøgelsen har bl.a. til formål at måle forekomsten af røgalarmer og brandslukningsudstyr i private
boliger samt at belyse befolkningens generelle viden om og adfærd i forbindelse med brand.

 
 
 

Voldgiftsnævnets notat

Øget fokus på kvalitet i syn og skøn

Det er afgørende, at skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er kompetente, har stor faglig indsigt og erfaring, ligesom de skal agere professionelt under den helt særlige ramme, der gælder for en skønsmands arbejde.

Derfor er der igangsat et nyt projekt med fokus på skønsmændenes arbejde – både for at evaluere hele processen, at få faktuel og opdateret viden om de forhold, som skønsmændene arbejder under, og for bedre at kunne understøtte rammen fra nævnets side.

 
 
 

Voldgiftsnævnets notat

Hurtige afgørelser/opmandsafgørelser ved Voldgiftsnævnet

Den 1. januar 2019 trådte det nye AB-system (bet. 1570/2018) i kraft og dermed også muligheden for at få afgjort en tvist her og nu med afsæt i reglerne om hurtig afgørelse (opmandssag).

Formålet hermed er at give parterne mulighed for en hurtigere og billigere tvisteløsning ved Voldgiftsnævnet, så parterne kan komme videre i byggeprocessen i stedet for at afvente en ofte længerevarende og dyr voldgiftssag.

 
 
 
 

Sundhedsstyrelsens retningslinje

Forebyggelse af smittespredning med ny coronavirus i boliger for tilrejsende arbejdstagere

I denne retningslinje fremgår de vigtigste anbefalinger til forebyggelse af smittespredning af ny coronavirus blandt beboere i boliger, der stilles til rådighed for vandrende/tilrejsende arbejdskraft.

 
 
 

BAU Jord til Bords pjece

Forebyggelse af smitte med covid-19 for udenlandsk arbejdskraft med fælles bolig

Når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for tilrejsende arbejdskraft, er der en række forhold, som skal være opfyldt for at forebygge smittespredning med coronavirus. Pjecen indeholder bl.a. tjekpunkter, som skal være opfyldt i de forskellige rum i boligen for at forebygge smitte.

 
 
 

Samfundsøkonomiske cost-benefit analyser for løsninger til håndtering af terrænnært grundvand

Nærværende samfundsøkonomiske analyse omfatter løsninger til håndtering af terrænnært grundvand i Sunds i Herning Kommune, Erhvervskvarteret, Eventyrkvarteret og Musikkvarteret i Herlev Kommune, det kloakerede opland i Odense Kommune og en del af Risskov i Aarhus Kommune.

Resultaterne af de samfundsøkonomiske beregninger viser entydigt, på tværs af de fire områder, at den samfundsøkonomiske rentabilitet er størst, når spildevandsselskaberne etablerer løsninger.

 
 
 

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

Bekendtgørelsen er opdateret med de nyeste områdeafgrænsninger til udpegning af drikkevandsressourcer. Det er områder med drikkevandsinteresser, indvindingsområder, indvindingsoplande til almene vandforsyninger, til nitrat- og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsoplande, herudover indsats- og boringsnære beskyttelsesområder.

 
 
 
 

Geodatastyrelsens site

Matrikelkort

Med Geodatastyrelsens kortviser er det nu muligt at undersøge de mange data, der relaterer sig direkte til Matriklen. Det vil sige, du kan se matrikelkortet med oplysninger om de enkelte skel, f.eks. ændringsdato og skeltype.

Du kan også finde oplysninger om fælleslodder og strandbeskyttelses- og klitfredningslinjer, og meget andet, der er registreret i Matriklen.

 
 
 
 
 

BFA Bygge & Anlægs site

Renover-sikkert.dk - farlige stoffer i gamle byggematerialer

Asbest, PCB, klorerede paraffiner, gammel mineraluld, bly og andre tungmetaller udgør fortsat en risiko for håndværkere, der udfører renovering, vedligehold og nedrivning af ældre bygninger.

Nyt site har samlet information om stofferne og fungerer som et visuelt opslagsværk, som er nemt at gå til for alle aktører i byggeriet, såvel som for private boligejere.

 
 
 

Dansk Byggeris site

Hvor går grænsen? - tolerancer.dk

Hjemmesiden tolerancer.dk sætter rammerne for godt håndværk og mindsker konflikterne mellem byggeriets parter. Nu har værktøjet fået et gevaldigt ansigtsløft, så det er lettere at bruge på byggepladsen, tegnestuen og i undervisningen.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

BEK nr 1653 af 18/11/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beboerrepræsentation

BEK nr 1640 af 17/11/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om beboerrepræsentation

 
 
 
 

Bygningers energieffektivitet – Bestemmelse og rapportering af primære energifaktorer (PEF) og CO2-emmisionskoefficient – Generelle principper, Modul M1-7

DS/EN 17423:2020

 
 
 

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 1: Lydisolation

DS/EN ISO 12999-1:2020

 
 
 
 

Styrkeværdier for receptmørtler - Krav i EN 998-2, og offentligt tilgængelige styrkereferencer

Formålet med dette notat er at beskrive reglerne iht. EN 998-2 for deklaration af styrkeværdier for receptmørtler og sammenhængen med officielle styrkereferencer, samt at redegøre for baggrunden for den danske offentlige styrkereference, som den fremgår af
DS/INF 167.

 
 
 

Høring

Vejledning om sikring af bæredygtigt træ ved offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder

Vejledningen understøtter regeringens strategi for offentlige grønne indkøb fra oktober 2020, som et konkret værktøj til at hjælpe de offentlige indkøbere i indkøbsprocessen.

 
 
 

Høring

Udkast til forslag om ændring af lov om private fællesvej

Med lovforslaget får kommunerne og de private grundejere et aftaleretligt grundlag til at indgå serviceordninger med henblik på at varetage vintervedligehold og renholdelse af de private fællesvej. Der er i den forbindelse tale om arbejder omfattet af hjemmel i § 79 i lov om private fællesvej.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg