1. maj 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du bl.a. læse om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse i sagen om mulige konkurrencebegrænsende aftaler i den danske tagpap-branche. Du kan også læse om hvordan smitte fra Corona-virus kan forebygges ved arbejde i private hjem?.

Ugen byder også på to rapporter med evalueringer af lokale partnerskaber ifm. fremme af energieffektivisering i bygninger og på en opdateret oversigt oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere til BR18.

Derudover kan du læse om tre aktuelle høringer, se ni opdaterede lovbekendtgørelser og seneste udgivelser fra Dansk Standard.

 
 
 

Nyhed

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lukker sag om mulige konkurrencebegrænsende aftaler i den danske tagpap-branche

Konkurrenceankenævnet har fundet, at det ikke med den fornødne sikkerhed er godtgjort, at der foreligger en såkaldt ”til formål”-overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrenceankenævnet har forholdt sig til centrale beviser i sagen og lagt vægt på, at standarder ikke som udgangspunkt anses for konkurrencebegrænsende.

 
 
 
 

Forebyg smitte fra Corona-virus i private hjem

Ved arbejde i private hjem gælder de samme retningslinjer, som ved arbejde på større bygge- og anlægspladser.
Der skal foretages en risikovurdering af det konkrete arbejde, der skal udføres.
Se her hvad der bør tages stilling i risikovurderingen.

 
 
 

Inspirationskatalog Energieffektivisering gennem lokale partnerskaber

Inspirationskataloget giver et indblik i succesfulde metoder, som kan inspirere fremtidige partnerskaber omkring energibesparelsestiltag. Partnerskabstilgangen til energieffektivisering, som præsenteres i dette inspirationskatalog, spiller ind i klimamål, grøn omstilling og innovation.

 
 
 
 
 

Evaluering af lokale partnerskaber om energieffektive bygninger

Formålet med denne rapport er at samle op på erfaringer og gode læringspunkter, dels fra de enkelte, dels på tværs af partnerskaberne.

Otte forskellige partnerskabsprojekter fik støtte af Energistyrelsen til at danne partnerskaber om energieffektive og intelligente bygninger.

 
 
 
 

BR18

Oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere

Listen indeholder de certificerede brandrådgivere og statikere, der har givet samtykke til at deres oplysninger må fremgå af liste. Der er i alt indberettet 104 certificerede brandrådgivere og certificerede statikere.

 
 
 

Nye rettelser til DBI retningslinje 010-2, El-termografering

Der er pr. 22.4.2020 kommet nye rettelser til DBI retningslinje 010-2, El-termografering, august 2013.

 
 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen foreslår blandt andet lempelser i kvalifikationskravene til certificerede brandrådgivere og statikere og at ændre reglerne om årlig kontrol og recertificering.

Certificeringsordningen tilpasses for at undgå unødvendig administration og ressourceforbrug for branchen. Høringsfristen for bemærkninger er den 4. maj 2020.

 
 
 
 
 

Lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om maritim fysisk planlægning

Lov nr. 134 af 25/02/2020

Loven omhandler frist ved udlæg af sommerhusområder, kommuneplanredegørelse for Grønt Danmarkskort, overførsel af fleksboligordningen og mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan m.v.

Loven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om planlægning
Lovbekendtgørelsen nr. 287/2018

Og

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
Lovbekendtgørelse nr. 929/2019

 
 
 

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

 
 

Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

Lov nr. 135 af 25/02/2020

Loven omhandler boliger på arealer belastet af lugt og realisering af forsøgsprojekter.

Loven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om planlægning
Lovbekendtgørelsen nr. 287/2018

og

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 240/2019

 
 
 

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og emballageafgiftsloven

Lov nr. 61 af 28/01/2020

Loven omhandler forbud mod gratis udlevering af bæreposer og forbud mod udlevering af tynde plastikbæreposer.

Loven er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Lovbekendtgørelse nr. 1218/2019

 
 

Bekendtgørelse af lov om elforsyning

 
 
 

Bekendtgørelse af lov om om fremme af vedvarende energi

 
 
 

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning

Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Lovbekendtgørelse nr. 64/2019

Er blevet erstattet af:

Lovbekendtgørelse nr. 120/2020

 
 

Bekendtgørelse af lov om om naturgasforsyning

 
 

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejafmærkning og bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

Baggrunden for ændringsbekendtgørelsen om brug af færdselstavler om miljøzone skal ses som en konsekvens af lovgivningen om miljøzone og de skærpede miljøkrav til diseldrevne lastbiler, busser og varebiler i større byer.

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om ”Pulje til fremme af cykelparkering i kombination med kollektiv trafik”

Der afsættes en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2020.
Puljen har til formål at støtte etablering af nye cykelparkeringspladser og udvidelse af eksisterende cykelparkering ved jernbanestationer, herunder lokalbanestationer, samt ved metro- og letbanestationer.

 
 
 
 

Udvidet anvendelse af resultater fra prøvning af brandmodstandsevne og/eller røgkontrol af døre, skodder og oplukkelige vinduer, inklusive beslåning – Del 1: Generelle krav

DS/EN 15269-1:2019/AC:2020

 
 

Bygninger og byggearbejder – Fremgangsmåde ved afsætning, kontrolmåling og besigtigelse – Anvendt terminologi

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg