15. maj 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du læse mere om Corona. Hvilke grænser er der fx for anvendelse af udbudslovens §80, stk. 5? og hvordan skal fysiske møder håndteres i Voldgiftsnævnet under coronapandemien. Arbebjdstilsynet øger tilsyn på byggepladserne og så har BFA Bygge og Anlæg oversat deres coronavejledninger, faktaark og plakater til 6 sprog.

Ugen byder også på en analyse af bygnings og materialepas, en oversigt over Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter frem mod 2026 og en pjece med introduktion til tilgængelighedspuljen 2020.

Derudover kan du læse Miljøstyrelsens vejledende udtagelse om klassificering af malet metalaffald, se ugens høringer og et par friske lovbekendtgørelser.

 
 

COVID-19

Ikke-udbud og Coronavirus

Coronapandemien har på mange måde haft en direkte indflydelse på den måde, offentlige kontrakter indgås og gennemføres på - Hvordan og hvor længe kan vi bruge udbudslovens § 80, stk. 5?

 
 
 
 

COVID-19

Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder under COVID-19

Voldgiftsnævnet har nu fastlagt en nærmere ramme for håndtering af fysiske møder i Voldgiftsnævner under Covid-19 og udarbejdet en vejledning for afholdelse af digitale møder (helt eller delvist).

 
 
 
 

COVID-19

Faktaark om vandrende arbejdstagere på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus

BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet et nyt faktaark. Faktaarket beskriver, hvad der kan iværksættes for at forebygge smitte fra Coronavirus og for at skabe tryghed blandt ansatte på byggepladser med vandrende arbejdskraft.

 
 
 

COVID-19

Coronavejledninger oversat til 6 sprog

Vejledningen "Forebyg smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser og ved byggeopgaver i private hjem" og "Forebyggelse af smitte i private hjem" er blevet oversat til 6 sprog. Derudover er BFAs plakater om at undgå smitte fra Corona-virus på bygge- og anlægspladser også blevet oversat.

 
 
 
 
 

COVID-19

Øget tilsyn på byggepladserne

Arbejdstilsynet øger det målrettede tilsyn mod smitte fra coronavirus på byggepladserne og skærper reaktionsniveauet over for virksomheder, der ikke træffer effektive foranstaltninger for at undgå smittespredning.

Det sker som led i regeringens 7 initiativer for at mindske smitte udefra.

 
 
 
 

COVID-19

Grøn omstilling i en genopretningstid

Coronakrisen har sat de fleste økonomier rundt omkring i verden i stå. Det gælder også for Danmark, hvor Nationalbanken forventer et fald i bruttonationalproduktet på mellem 3 og 10 pct. i 2020. Dette kommer til at medføre stigende arbejdsløshed, konkurser og lignende. For at få gang i økonomien igen er der brug for at stimulere dansk økonomi, når samfundet åbner efter sundhedskrisen.

 
 
 

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning

Lov nr. 546 af 28/04/2020

Loven omhandler bemyndigelse til midlertidig fravigelse af frister og andre betingelser som følge af covid-19.

Loven bliver indarbejdet i lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning i næste måned.

 
 
 

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmiljø

 
 

Analyse af Bygnings- og Materialepas

Analysen afdækker eksisterende viden om udvikling af bygnings- og materialepas og giver et dansk perspektiv på et evt. fælles international standard for et bygningspas samt skaber grundlag for den videre udvikling af bygnings- og materialepas.

 
 
 
 
 

Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter

Regeringen og en række partier i folketinget forhandler lige nu om regeringens udspil om at afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til at renovere de almene boliger frem mod 2026. Dansk Byggeri har opgjort, hvor store projekterne er, og hvor i landet, de ligger.

Landsbyggefondens planlagte renoveringsprojekter

Fordeling af renoveringssager efter størrelse

 
 
 

Tilgængelighedspuljen 2020

Pjecen giver en introduktion til Tilgængelighedspuljen 2020, herunder bl.a. information om hvem der kan søge puljen, og hvad man skal være særligt opmærksom på før man sender en ansøgning.

 
 
 

Miljøstyrelsen offentliggør vejledende udtalelse om klassificering af malet metalaffald

Formålet er, at vejlede de aktører, der beskæftiger sig med bygge- og anlægsaffald (kommuner, bygherrer, nedrivningsfirmaer, entreprenører m.v.) om klassificering og håndtering af metalemner, der er malet med maling indeholdende miljøproblematiske stoffer. 

 
 
 

Høring

Vejledning om fælles bud på opgaver sendt i høring

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et udkast til vejledningen "Når virksomheder afgiver fælles bud - en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven." Vejledningen sendes nu i åben høring.

 
 
 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om udstykningskravet

Bekendtgørelsen ændrer definitionen på begrebet brugsret i bekendtgørelsens forstand. Desuden forslås en undtagelse fra udstykningskravet udvidet fra 5 m2 til 10 m2. begrundet i, at der ved modernisering og udskiftning af tekniske installationer ofte er behov for at udskifte de gamle installationer med nye, der er lidt større.

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

I bekendtgørelsen ændres på ordlyden i §§4 og 5. Der indsættes nyt i §§ 8, 9 og 14. Derudover foretages redaktionelle ændringer i bilag 1 og i bilag 2. ændres opgørelse af ejerlejlighedsarealer. Bekendtgørelsen forventes at få ikrafttræden den 1. juli 2020. 

 
 
 

Høring

Høring over udkast af miljøzonebekendtgørelse (bybekendtgørelsen)

På baggrund af de skærpede regler, som senest foreslået ændret ved L 170, opdateres nærværende udkast til miljøzonebekendtgørelse med henblik på at fastlægge rammerne for oprettelse og ændringer af miljøzoner i Danmark, samt regler om kommunal høring og undtagelse for visse veje.

I nærværende udkast til bekendtgørelse om miljøzoner opdateres ligeledes definitionen på en miljøzone, så miljøzoner kan kontrolleres med den digitale overvågning som forslået ved L 170.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg