4. juni 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du bl.a. læse om den ny frivillige bæredygtighedsklasse, som har til formål at fremme bæredygtigt byggeri. Derudover er der kommet ændringer til ”Bekendtgørelse om brandfarlige og brandbare væsker” samt en opdateret udgave af ”Vejledning om brandfarlige og brandbare væsker”.

Ugen byder også på rettelser til DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse og arbejdstilsynet sænker grænseværdien for chrom 6.

Endelig er der kommet en vejledning om områdefornyelse og en Hvidbog der samler viden om renovering af eksisterende etageboligers ventilationssystemer.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker

BEK nr. 715 af 29/05/2020

Ændringen omhandler undtagelser fra de tekniske forskrifter i forbindelse med brug af hånddesinfektion.  Håndspritdispensere med et rumindhold på højst 1 liter pr. dispenser må anbringes i flugtveje, bortset fra trapperum, hvis der er sundhedsmæssige hensyn, der taler herfor, og dispenserne ikke umiddelbart kan placeres andre steder under hensyn til bygningens anvendelse og indretning. De brandmæssige hensyn skal tilgodeses i videst muligt omfang.

Ændringerne er indarbejdet i hhv.
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker og
Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker

 
 
 

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker

Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige og brændbare væsker er trådt i kraft. Denne vejledning har til formål at uddybe og forklare visse bestemmelser i bekendtgørelsen, i særdeleshed i bilaget, dvs. de tekniske forskrifter.

 
 
 

Nye rettelser til DBI retningslinje 232

Der er pr. 19.5.2020 kommet rettelser til DBI retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg. Projektering, installation og vedligeholdelse, 3. udgave juni 2016.

 
 
 

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Arbejdstilsynet ændrer den danske grænseværdi for chrom 6, der sænkes fra 0,005 mg/m3 til 0,001 mg/m3. Ændringen af grænseværdien for chrom 6 sker i bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer (grænseværdibekendtgørelsen) som træder i kraft den 1. juli 2020

 
 
 
 
 

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Bæredygtighedsklassen skal fremme bæredygtigt byggeri.
Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag og med bred inddragelse af byggebranchen.

 
 
 
 

Vejledning om den frivillige bæredygtighedsklasse

Vejledningen er et frivilligt redskab, som alle bygherrer kan tage i brug og anvende på alle bygningstyper. Bæredygtighedsklassen består af ni bæredygtighedskrav, hvoraf to krav alene retter sig mod boliger som et praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

 
 
 

Vejledning om tilmelding, casebank og dokumentation af krav

Med denne vejledning kan du nemt tilmelde dig testen af den frivillige bæredygtighedsklasse. Vejledningen hjælper dig også til at udforme en case til Casebanken på temasiden.

 
 
 

Vejledning om områdefornyelse til kommunerne

Denne vejledning omhandler beslutningstypen områdefornyelse, der er beskrevet i kapitel 2 i lov om byfornyelse og udvikling af byer (byfornyelsesloven).

 
 
 
 

Hvidbog – Ventilation af eksisterende etageboliger

’Hvidbog – Ventilation af eksisterende etageboliger’ samler viden om renovering af eksisterende etageboligers ventilationssystemer, især med fokus på de mange udfordringer, der viser sig i praksis. Hvidbogens formål er at tilvejebringe et vidensoverblik og fremme vidensdeling, så renovering af ventilationssystemer i etageboligbyggeriet fremover kan få et bedre udgangspunkt for renoveringsprocessen.

 
 
 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v.

Udkastet indeholder to ændringer i bekendtgørelse nr. 451 af 13. april 2015 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. Ændringerne drejer sig om etablering og drift af ladestandere og om deltagelse i et arealudviklingsselskab.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg