2. oktober 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Ny opdateret udgave af SBi-anvisning 272 om bygningsreglementet BR18 er ude nu. Anvisningen er opdateret i forhold til Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2020, Bekendtgørelse nr. 1399, 2019, Bekendtgørelse nr. 182, 2020 samt Bekendtgørelse nr. 794, 2020.

Ugen byder også på en ny vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven og på 15 hustypebeskrivelser som nu er en del af den nye tilstandsrapport.

Derudover er det blevet til 10 nye erfaringsblade fra Byg-Erfa, bekendtgørelser, høringer og danske standarder.

 
 
 

SBi-anvisning 272

Anvisning om Bygningsreglement 2018

Anvisningen forklarer og fortolker bestemmelserne i Bygningsreglement 2018 (BR18) gældende fra 1. juli 2020, den nye udgave er opdateret frem til sommer 2020 med de nyeste kravtekster, vejledningstekster og SBi´s uddybende anvisningstekster.

 
 
 

Når virksomheder afgiver fælles bud - en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven

Vejledningen redegør blandet andet for, hvornår virksomheder kan betragtes som konkurrenter om en opgave og derfor skal være særlig opmærksomme på konkurrencereglerne, samt hvornår et fælles bud kan begrænse konkurrencen. Vejledningen har undervejs i skriveprocessen været i åben høring.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (Skrotningsordningen)

Skrotningsordningen udmøntes som varmepumper på abonnement, hvor energitjenesteleverandøren påtager sig ejerskab af varmepumpen og ansvaret for installation, drift og vedligehold af varmepumpen. Kunden betaler typisk en engangsbetaling, et abonnementsgebyr og en pris for leveret varme til bygningen. Med varmpumper på abonnement slipper forbrugeren for en stor investering og opnår samtidigt en række servicefordele. Det er udbyderen af varmepumper på abonnement, der søger tilskuddet.

 
 
 

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelsen gælder for boligplacering af flygtninge, jf. integrationslovens kapitel 3.

 
 
 
 

Hustypebeskrivelser

Hustypebeskrivelser er en del af tilstandsrapporten. Fra 1. oktober 2020 ændres hustypebeskrivelserne, så der fremover vil være i alt 15 hustypebeskrivelser samt en beskrivelse af "udefineret hustype". Det er generelle beskrivelser af hustyper ud fra kendetegn og byggeteknik.

 
 
 
 

10 nye blade fra Byg-Erfa

 
 
 

Høring

Høring vedr. ændring af affaldsbekendtgørelsen og affaldsdatabekendtgørelsen

Ændringerne i affaldsbekendtgørelsen skyldes implementering af det reviderede affaldsrammedirektiv 2018/851 og af visse initiativer fra Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. De væsentligste ændringer er foretaget i kapitel 6, 8, 9 og 11.

 
 
 

Høring

Miljøstyrelsens vindmøllevejledning

Miljø- og Fødevareministeren udstedte i februar 2019 en ny vindmøllebekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/135.
Ændringerne i vindmøllebekendtgørelsen medførte ændringer vedrørende:

1) Ændrede lydisolationstal for sommerhusområder, højere beskyttelsesniveau (ca. 4,5 dB højere beregningsresultater).
2) Tonetillæg ændret fra fast tillæg (0 eller 5 dB) til gradueret tillæg fra 0 til 6 dB afhængig af tonens tydelighed. Nyt bilag 2.
3) Korrektion i beregningsmetoden for støj fra vindmøller på havet. Korrektion for multiple refleksioner.

I forbindelse med ændringerne blev det besluttet, ligeledes at revidere Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller. Vindmøllevejledningen er med dette udkast revideret jf. de tre ovenstående punkter. Herudover er tilrettet ændringer vedrørende overgangsbestemmelser og andre tekniske ændringer.

 
 
 

Høring

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Ændringerne foreslås henblik på at sikre en mere direktivnær implementering, og at husdyrreguleringen fortsat afspejler den forståelse og fortolkning af VVM-direktivet, der følger af miljøvurderingsloven, jf. udkast til lovforslag om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven, som forventes fremsat i Folketingets åbningsuge. Ændringerne foreslås således i lyset af EU-Kommissionens kritik af den danske gennemførelse af VVM-direktivet i miljøvurderingsloven.

 
 
 
 
 

Rulletrapper og rullefortove – Sikkerhed – Del 4: Fortolkninger i relation til EN 115-standarderne

 
 

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 40: Trappelifte og skrånende løfteplatforme til personer med nedsat mobilitet

 
 

Karbonat- og silikatholdige kalkningsmidler – Bestemmelse af reaktivitet – Potentiometrisk titreringsmetode med saltsyre

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg