7. august 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du se den nye udgave af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige samt tilhørende dokumenter og Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, begge gældende pr. 1. oktober 2020.

Ugen byder også på nye bekendtgørelser, høringer og standarder.

 
 

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

- Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for at udarbejde en tilstandsrapport

Håndbogen beskriver de krav, der stilles, når en beskikket bygningssagkyndig udarbejder tilstandsrapporter.

Tilstandsrapporter får ny udformning fra 1. oktober 2020Denne udgave er først gældende fra d. 1. oktober 2020.

 
 
 
 

Bliv klar til ændringerne i huseftersynsordningen fra 1. oktober 2020

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter får ny udformning fra 1. oktober 2020, men du har allerede nu mulighed for at forberede dig.

De nye udgaver af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, er gjort tilgængelige, og derudover har du nu også mulighed for at se Sikkerhedsstyrelsens vejledninger til udarbejdelse af tilstandsrapporter og deres serie af guides til vurdering af skader ved et bygningssyn.

 
 
 

Vejledninger til udarbejdelse af tilstandsrapporter

1. Hustypebeskrivelse
Hustypen defineres ud fra hovedbygningen på ejendommen. Den består af en generel beskrivelse af byggeteknik samt oplysninger om opmærksomhedspunkter og tagets restlevetid.
Læs mere

2. Skade og vurdering
Vejledning om vurderingssystemet og den praktiske gennemførelse af et bygningseftersyn.
Læs mere

3. Registrering af ejendommens bygninger og undtagelser
Vejledningen gennemgår de oplysninger om bygningers anvendelse, areal og etager, der hentes ind i Husweb.dk fra OIS.DK. Hvornår kan bygninger og bygningsdele undtages og med hvilke forudsætninger. (Oplysningerne danner udgangspunkt for bygningseftersynet, men kan ændres – slettes).
Læs mere

4. Revision af en tilstandsrapport
Vejledning om, hvordan du reviderer en tilstandsrapport.
Læs mere

5. Oplysninger til ejerskifteforsikringen
Vejledningen er gældende fra 1. oktober 2020
Oversigt over, hvad en materialeliste til ejerskifteforsikringen skal indeholde.
Læs mere

6. Sælgeroplysninger
Vejledning til spørgeskemaet, som sælger skal udfylde, før tilstandsrapporten udarbejdes.
Læs mere

7. Hvad skal som udgangspunkt ikke registreres
Vejledning om forhold ved huset, fx tag, ydermure, gulve, vinduer og døre, der ikke bør registreres som skader.
Læs mere

 
 

Guider til at vurdere skader ved bygningseftersyn

Som hjælp til at vurdere skader ved et bygningseftersyn udarbejder Sikkerhedsstyrelsen guider til forskellige typer af skader.

 
 
 
 
 
 
 

Håndbog for autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter

Håndbogen beskriver de krav, der stilles, når en autoriseret elinstallatørvirksomhed udarbejder elinstallationsrapporter.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om tilsyn med virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat efter reglerne i lov om arbejdsmiljø modtager kun tilsyn, når der er særlig anledning til det.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

Bekendtgørelse nr. 1156 af 07/07/2020

Ændringerne er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø m.v.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer til modernisering af kvægstalde, som har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra kvægsektoren ved at reducere ammoniakudledningen fra stalden samt styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

 
 
 

Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. finder ikke anvendelse på dyrearter tilhørende andre dyreklasser end fugle (aves) og pattedyr (mammalia).

 
 
 

Bekendtgørelse om værditabsordningen, salgsoptionsordningen og taksationsmyndigheden

Bekendtgørelsen finder anvendelse ved opstilling af vedvarende energianlæg omfattet af § 6, stk. 1, nr. 1-6, i lov om fremme af vedvarende energi.

 
 
 

Høring

Forslag til ændring af byggeloven

Lovforslaget har til formål at muliggøre administrative forenklinger af det kommunale myndighedsarbejde på brandområdet og at foretage præcisering af lovteknisk karakter.

 
 
 

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

(tag-over-hovedet-garanti, digitalisering af den almene sektor og forsøg med opsigelse)

 
 
 
 

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

(Bopælspligt i nyetablerede boliger, der i en lokalplan er fastlagt til helårsboliger)

 
 
 

Høring

Forslag til lov om leje og forslag til lov om boligforhold (sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven)

Høring over 2 lovforslag om udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. I sammenskrivningen indgår endvidere lov om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

 
 
 
 

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

(Gennemførelse af elmarkedsdirektivet, ensretning af udløbsdatoer for netbevillinger m.v.)

 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen implementerer EU-krav til energieffektivitet. Som led i dette arbejde har styrelsen udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (målerbekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i EU-direktiv af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED) artikel 9c.

 
 
 

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

(Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)

 
 
 
 

Akustik – Måling af møbelsæts og afskærmningers evne til at reducere talestøj – Del 1: Laboratoriemetode

 

Akustik – Bestemmelse og anvendelse af måleusikkerheder i bygningsakustik – Del 2: Lydabsorption

 

Murværk og murværksprodukter – Metoder til bestemmelse af termiske egenskaber

 

Byggevarer: Vurdering af afgivelse af farlige stoffer – Bestemmelse af emissioner i indendørs luft

 

Plastrørssystemer til vandforsyning samt til jordlagte og ikke-jordlagte afløbs- og vandingsrør under tryk – PVC-O – Del 7: Overensstemmelsesvurdering

 

Plastrørsystemer til afløb (høj og lav temperatur) i bygninger – Polyethylen (PE) – Del 2: Vejledning i vurdering af overensstemmelse

 

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser af person- og godselevatorer – Del 72: Brandmandselevatorer

 
 

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Særlige anvendelser af personelevatorer og person-gods-elevatorer – Del 73: Elevatorers opførsel ved brand

 

BIM – Dataskabeloner til bygningsobjekter anvendt inden for byggede aktivers livscyklus – Begreber og principper

 

Organisering og digitalisering af information om bygge- og anlægsarbejder, inklusive BIM – Informationsstyring med BIM – Del 5: Sikkerhedsorienteret tilgang til informationsstyring

 

Vurdering og opgradering af eksisterende konstruktioner

 

Skorstene – Tilbehør – Del 7: Regnhætter – Krav og prøvningsmetoder

 
 

Termisk isolering i byggeriet – Bestemmelse af målelig densitet

 

Termisk isolering i byggeriet – Bestemmelse af langtidskrybning under konstant last

 

Termisk isolering i byggeriet – Bestemmelse af frost-tø-modstand

 

Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af syretal i bitumen – Potentiometri

 

Prøvningsmetode for geometriske egenskaber ved tilslag – Del 2: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling – Sigter, nominel maskevidde

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg