17. august 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge er der 5 opdaterede vejledninger til BR18:

  • Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18
  • Vejledning til BR18 kapitel 28, dokumentation af bærende konstruktioner §498, §499 og §503
  • Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke
  • Vejledning til BR18 kapitel 33, certificerede statikers virke
  • Vejledning til BR18 kapitel 34, certificeret brandrådgivers virke

Derudover guider Byggeskadefonden om kvalitet ved nyt boligbyggeri og ved bygningsrenovering. BUILD/SBI har hele tre nye rapporter på gaden. Rapporterne omhandler henholdsvis ”Påvirkning af indeklimaadfærd”, ”Luftudveksling mellem bolig og tagrum” og ”Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen”.

Ugen byder også på en ny udgave af DS 432 om afløbsinstallationer, en høring og et notat.

 
 
 

BR18

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18

Vejledning om byggesagsbehandling efter BR18 dækker over vejledning om de bestemmelser i bygningsreglementet, som er relevante ved kommunalbestyrelsens behandling af en byggesag.

 
 
 

BR18

Vejledning til BR18 kapitel 28 - Dokumentation af bærende konstruktioner §498, §499 og §503

Denne vejledning beskriver, hvordan start- og sluterklæringer udformes og hvilken dokumentation, der som skal fremsendes i forbindelse med starterklæringen.

 
 
 
 

BR18

Vejledning til BR18 kapitel 32, certificerede statiker og brandrådgivers virke

Den certificerede statiker og brandgiver udarbejder start- og sluterklæring og fungerer som udarbejdende eller kontrollerende.

 
 
 
 

BR18

Vejledning til BR18 kapitel 33, certificerede statikers virke

Vejledningen er primært rettet mod den certificerede statiker. Den beskriver den certificerede statikers opgaver og virke med udgangspunkt i BR18, kapitel 33.

 
 
 

BR18

Vejledning til BR18 kapitel 34, certificeret brandrådgivers virke

Vejledningen beskriver den certificerede brandrådgivers virke med udgangspunkt i BR18, kapitel 34. Her gennemgås og beskrives den certificerede brandrådgivers opgaver og virke, som der er krav om i bygningsreglementet.

 
 
 

DS 432:2020

Ny udgave af Afløbsinstallationer

Standarden gælder for afløbsinstallationer i bygninger og i jord inden for grundgrænsen til bortledning af spildevand, regnvand og drænvand.

 
 
 
 

DS/EN ISO 13259:2020

Termoplastrørssystemer lagt i jord til trykløs anvendelse – Metode til prøvning af elastomerringes tæthed

This document specifies a test method for determining the leaktightness of elastomeric sealing ring type joints for buried thermoplastics non-pressure piping systems.

 
 
 
 

Guide til kvalitet ved nyt bolig byggeri

Byggeskadefonden har udarbejdet en tredelt guide for bygherrer og rådgivere til styrkelse af kvaliteten i boligbyggeriet.

Guiden indeholder bl.a. en kort introduktion til 25 års udvikling med arkitekturidealer, byggepolitik, byggeteknik og Byggeskadefondens overordnede anbefalinger til bygherrer og projekterende, sammenfattet indenfor 25 temaer.

 
 
 

Guide til kvalitet ved bygningsrenovering

Guiden der henvender sig til bygherrer, projekterende og uddannelsessteder, sammenfatter fondens erfaringer i en række anbefalinger til proces, projektering og bygningsdele. Derudover indeholder guiden eksempler på almene bebyggelser med inspirerende byggetekniske og arkitektoniske kvaliteter.

 
 
 

Monitorering af udgifts- og effektivitetsudviklingen i den almene boligsektor

Den almene boligsektor har fra 2014 til 2019 effektiviseret for omkring 1,7 mia. kr. Sektoren har dermed et år før tid mere end opfyldt målsætningen om at effektivisere for 1,5 mia. kr. pr. 2020. Det viser en analyse af sektorens regnskabstal foretaget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens Effektivitetsenhed.

 
 
 
 

BUILD Rapport 2020:18

Påvirkning af indeklimaadfærd

I forprojektet "Påvirkning af indeklimaadfærd" undersøges det igennem interview med 12 beboere i lejeboliger og en spørgeskemaundersøgelse blandt yderligere 35 beboere, om de kender indeklimarådene, og hvorvidt de følger dem.

 
 
 

BUILD Rapport 2020:19

Luftudveksling mellem bolig og tagrum

Denne rapport præsenterer resultaterne fra forskningsprojektet "Luftudveksling mellem bolig og tagrum, PFT-målinger i 30 huse". Projektet undersøgte, i hvilket omfang der sker udveksling af luft mellem bolig og uudnyttede tagrum.

 
 
 
 

SBI 2020:11

Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen

Med en stadig strøm af nye byggevarer er der et stigende behov for en metode til og vejledning i, hvordan byggeriets parter kan dokumentere, at nye eller kendte produkter brugt på en ny måde, opfylder kravene til den løsning hvori de indgår.

I rapporten undersøges, hvordan en sådan vejledning for især nye og uprøvede produkter kan udarbejdes.

 
 
 

Høring

Høring af udkast til lov om ændring af miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven

Med lovforslaget foreslås der præciseringer af bestemmelser i miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven. Præciseringerne angår en mere tekstnær implementering af VVM direktivet, således at de formuleringer, som hidtil er forklaret/beskrevet i lovforslagets bemærkninger, nu fremgår af selve bestemmelserne.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - viden, du bygger på
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg