10. juli 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder bl.a. på en ny bekendtgørelse og teknisk forskrift om brandbare faste stoffer. Derudover har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen lanceret en offentlig tilgængelig database, hvor alle certificerede brandrådgivere og statikere kan slås op.

BFA Bygge og Anlæg er ude med nyt om indretning af skurvogne og om kemisk risikovurdering på arbejdspladsen og så har Bygherreforeningen i samarbejde med foreningens Rammebetingelsesudvalg, udarbejdet en vejledning med anbefalinger til fravigelser til YBL18.

Ugens mail indeholder også information om efterisolering af lofter, en revideret dampspærreguide og en ny forskningspublikation fra SBi om afprøvning af dampspærresamlinger. TRÆinformation er ude med en ny TRÆfakta pjece om Trægulve – DGNB certificering og så er Byggeriets Evaluerings Center overgået til BUILD, Aalborg Universitet og har i samme forbindelse skiftet navn til Byggeevaluering.dk.

Til slut er der et par nye bekendtgørelser, høringer og en stribe danske standarder.

 
 
 

Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at visse brandfarlige virksomheder og oplag placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, og at risikoen formindskes mest muligt for brand, spredning og personskade.

 
 

Tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

Forskriften er en fortsættelse af bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer.

 
 
 

Oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere

Offentlig tilgængelig database skal gøre det nemmere at få overblik over certificerede statikere og brandrådgivere.

Databasen indeholder alle certificerede brandrådgivere og statikere, da det fra og med den 1. juli 2020, er blivet obligatorisk for alle certificerede rådgivere at indgå i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens database.

 
 
 
 

Kemisk risikovurdering og instruktion

Når ansatte kan udsættes for kemiske stoffer på arbejdspladsen, skal arbejdsgiveren sikre sig, inden arbejdet går i gang, at det kan foregå sikkert og forsvarligt.

 
 
 
 

Indretning af skurvogne og lignende

Når arbejdsopgaven på byggepladsen starter, skal der altid anvises velfærdsfaciliteter.

Vejledning om indretning af skurvogne beskriver, nogle af de krav der er til skurvognsfaciliteter.

 
 
 

Aftaleformular Bygherrerådgivning ABR Forenklet, juni 2020

Formularen benyttes sammen med Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand “ABR Forenklet ”
Aftaleformularen er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

 
 
 

Vejledning til fravigelser til YBL18

Bygherreforeningen har i samarbejde med foreningens Rammebetingelsesudvalg udarbejdet en vejledning med anbefalinger til fravigelser til YBL18. Vejledningen forklarer baggrunden for og indholdet i Bygherreforeningens anbefalede fravigelser til ydelsesbeskrivelsen for byggeri og landskab (YBL 2018).

 
 
 
 

Efterisolering af loft

Denne energiløsning vedrører efterisolering af loft i tilgængeligt ikke udnyttet tagrum fx med gitterspær eller på hanebåndsloft.

 
 
 

Dampspærreguiden er rettet

Videncentret har revideret sin dampspærreguide efter ændringerne i den relativt nye SBi-anvisning nr. 273 om Tage.

 
 
 
 

SBI 2020:10

Afprøvning af dampspærresamlinger

I denne rapport afrapporteres resultaterne af projektet ”Ydeevne af damspærresystemer – før og efter ældning”. Afprøvningerne er foretaget på ni forskellige dampspærresystemer og fokuserer på dampspærresamlingers ydeevne over tid.

 
 
 

TRÆfakta 15

Trægulve – DGNB-certificering

TRÆfakta 15 Trægulve - DGNB-certificering er en anvisning på, hvordan man forholder sig til brugen af trægulve i forbindelse med DGNB-certificering af et byggeri og de forskellige krav, der er forbundet hermed.

 
 
 

Byggeevaluering.dk

Byggeevaluering.dk har forskellige evalueringskoncepter, der alle er udviklet med det specifikke formål at højne kvaliteten i det byggede miljø til gavn for både bygherrer, rådgivere, entreprenører og selvfølgelig brugerne.

Byggeevaluering.dk er med til minimere konflikter og forbedre byggeprocessen. Dette gøres via 4 forskellige evalueringsværktøjer: byggerating, byggedialog, brugertilfredshedsmåling og procesevaluering.

 
 
 

Lyttetest for bygningskonstruktioner - Udvikling af metode til laboratorieforsøg med nabostøj

Rapporten beskriver udviklingen af en metode, der kan benyttes til lyttetest af oplevet gene af nabostøj transmitteret gennem forskellige typer bygningskonstruktioner. Metoden er også egnet til sammenligning af ”lydkvaliteten” af konstruktioner og boliger fra forskellige tidsperioder.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler

Ifølge Aftale om udmøntning af midler i puljen til grøn transport af d. 3. april 2020 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet er der afsat en pulje til grøn transport.

Denne bekendtgørelse fastlægger processen for ansøgning og tildeling af tilskud til fra puljen til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler.

 
 
 
 

Vejledning om campingreglementet

Hensigten med vejledningen er at give et overblik over rammer og procedurer for kommunernes administration, og desuden at angive, hvordan campingreglementet bør fortolkes.

 
 
 

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (tag-over-hovedet-garanti, digitalisering af den almene sektor og forsøg med opsigelse)

Lovforslaget består af tre dele. Den første del skaber hjemmel for en kommune til, at kommunen kan etablere og drive en ordning, som kan tilbyde unge uddannelsessøgende et midlertidigt sted at bo, hvis de ikke kan finde en bolig inden studiestart.

Den anden del vedrører digitalisering af den almene boligsektor, således at meddelelser fra udlejer, der hidtil kun har kunnet afgives gyldigt med fysisk post, nu vil kunne afgives gennem en Digital Post-løsning.

Den tredje del indfører en forsøgsbestemmelse, der i helt særlige situationer giver mulighed for at opsige lejere af almene ældre- eller plejeboliger, eksempelvis ved et ændret plejebehov hos lejeren.

 
 
 

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning

Lovforslaget indebærer bl.a., at klima-, energi- og forsyningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om rettigheder og forpligtelser for aggregatorer, borgerenergifællesskaber og aktive kunder. Derudover justeres elforsyningslovens § 6 b, således at aggregatorer og borgerenergifællesskaber kan undtages fra leveringspligten.

 
 
 
 

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)

 
 

Standardsamling til installationsbekendtgørelsen – DS/HD 60364-serien (2 bind)

 
 

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 8-1: Funktionelle aspekter – Energieffektivitet

 
 

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 8-2: Prosumeres lavspændingsinstallationer

 
 

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 7-711: Krav til særlige installationer eller områder – Udstillinger, shows og stande

 
 

Overvejede kildematerialer i udviklingen af de samlede standarder for TC 154

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg