30. oktober 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du læse om satsning på ladefaciliteter i nye p-huse. Du kan også læse en analyse af potentialer ved øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald.

Tre guides giver gode råd til hhv. bedre indeklima, forstyrrelser i og etablering af åbne kontormiljøer og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen guide til brug af programmet Almen2tal er blevet opdateret.

Derudover er der kommet nye høringer, en bekendtgørelse og en standard m.fl

 
 

Elbilerne kommer - er byen klar?

I den nye bydel Nærheden i Hedehusene tager man kompromisløst fat på udfordringen med en stor satsning på ladefaciliteter i nye p-huse, som Nærheden selv er bygherre på.

Erfaringer herfra og andre gode råd er samlet i publikationen, som gennem artikler, interviews og praktiske tips henvender sig til kommuner, byudviklingsselskaber, bygherrer og andre, som skal forholde sig professionelt til det at gøre byen klar til flere elbiler.

 
 
 
 
 

Prøvetagning af bygge- og anlægsaffald fra genbrugsstationer

Denne rapport belyser mulighederne for at udtage prøver af bygge- og anlægsaffald, som indleveres af borgere og mindre virksomheder på genbrugsstationerne.

Formålet er bl.a. at tilvejebringe et grundlag for, at Miljøstyrelsen kan vurdere, om det er praktisk muligt at stille krav om dokumentation af forureningsgrad ved prøvetagning og analysering.

 
 
 

Cirkulær økonomi i byggeriet - Analyse af potentialer ved øget genbrug og genanvendelse af byggeaffald

Analysen viser, at der ved genbrug og genanvendelse af fire materialefraktioner, nemlig tagsten, stenuld, beton og interimstræ, er CO2-besparelser at hente. Analysen vil indgå i styrelsens videre arbejde med bæredygtigt byggeri.

 
 
 
 

Tillæg til TRÆ 75 Træspær

Træinformation har foretaget ændringer til bogen TRÆ 75 Træspær, hvor afsnittet om træbjælker side 34–38 er blevet opdateret.

 
 
 
 

3 opdaterede guides om åbne kontorer

Bedre indeklima i åbne kontormiljøer

Denne guide er lavet til arbejdspladser, der har konstateret problemer med indeklimaet, fx i forbindelse med APV. Den fokuserer på, hvordan man kan håndtere de særlige udfordringer, som gør sig gældende for indeklimaet i åbne kontorer.

 
 
 

Etablering af åbne kontormiljøer

Denne guide henvender sig til projektgrupper på arbejdspladser, som står over for at skulle etablere åbne kontorer eller står over for organisatoriske ændringer eller omstruktureringer, som får indflydelse på indretningen. Formålet er at inspirere til at få gjort de vigtige overvejelser og taget de rigtige beslutninger, inden man går i gang.

 
 
 

Forstyrrelser i åbne kontormiljøer

Denne guide henvender sig især til medlemmer af arbejdsmiljøgruppen på arbejdspladser, der har konstateret problemer med forstyrrelser og støj, fx i forbindelse med APV. Den giver bud på, hvor det giver mest mening at starte indsatsen, alt efter hvilken situation man står i.

 
 
 
 

Guide til brug af Almen2tal - Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen guide til brug af programmet Almen2tal, et beregningsprogram til påvisning af totaløkonomisk rentabilitet af merinvesteringer i lavenergibyggeri, er nu kommet i en ny udgave.

 
 
 

Bygningsstyrelsens Tekniske Kravspecifikationer

Formålet med Bygningsstyrelsens (BYGST's) Tekniske Kravspecifikationer er at ensrette og samle de specifikke krav der er til tekniske anlæg hos BYGST. Kravspecifikationen er ment som en guide, således at rådgivere mv. hurtigt og entydigt kan få svar på tekniske spørgsmål i relation til projektering og udførelse.

 
 
 

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på energivirksomheder og ejere af bygninger med fordelingsmålere og omhandler deres forpligtelse til at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres energiforbrug, fakturering i medfør heraf samt andre faktureringsoplysninger.

 
 
 
 

Yderligere vejledning om anvendelsen af EN 13791:2019 og baggrunden for bestemmelserne der omhandler betonkonstruktioners og præfabrikerede betonelementers trykstyrke.

 
 

Høring

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, biobrændstofloven, lov om naturgasforsyning og forskellige andre love (delvis implementering af direktiv om fremme af anvendelse af energi fra vedvarende energikilder).

 
 
 

Forslag til lov om ændring af energispareloven m.fl.

Lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om fremme af energibesparelser i bygninger og af lov nr. 1756 af 27. december 2016 om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser.

 
 

Høring

Udkast til nyt cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner

Cirkulæret vil udstedes som led i opfølgning af Klimaaftalen af 22. juni 2020 for energi og industri m.v. Cirkulæret forventes at træder i kraft den 1. januar 2021, således at den nye energispareindsats i ministerierne med tilhørende institutioner m.v. afløser den nuværende indsats, herunder gældende energisparemål.

 
 

Lovforslag

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslaget giver miljøministeren mulighed for at fastsætte krav om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg ved ejerskifte af fast ejendom. I første omgang forventes regler om, at brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før den 1. januar 2003, skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte af fast ejendom. Det skal som udgangspunkt ske senest 12 måneder efter tinglysning af ejerskiftet og for den nye ejers regning. Forslaget har til formål at forbedre luftkvaliteten og begrænse partikelforureningen fra fyringsanlæg i Danmark.

Læs lovforslaget her

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg