21. august 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Vejledning fra Beredskabsstyrelsen uddyber de nye regler for brændbare faste stoffer.

Ny branchevejledning fra BFA giver et godt overblik over sikker anvendelse af arbejdsplatforme, og så skal nyt informationsmateriale fra Arbejdstilsynet øge udenlandske virksomheders kendskab til sikkerhed i byggeriet og de danske arbejdsmiljøregler.

Ugen byder også på to nye bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 om brand og på to miljøvaredeklarationer fra epddanmark for henholdsvis belægningssten og fliser, samt på en miljørapport om anvendelse af membraner til sikring af indeluft.

 
 
 

De nye regler for brændbare faste stoffer understøttes af ny vejledning

Med virkning fra den 1. juli 2020 er Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1070 af 29. juni 2020 om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer trådt i kraft. De tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer er anført i bilaget til bekendtgørelsen. 

Denne vejledning har til formål at uddybe og forklare visse bestemmelser i bekendtgørelsen og i særdeleshed
punkter i bilaget, dvs. de tekniske forskrifter.

 
 
 

Brug af arbejdsplatforme

Få et godt overblik over, hvordan man kan anvende arbejdsplatforme sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Vejledningen beskriver en lang række fokuspunkter, som man løbende skal være opmærksom på, for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt.

 
 
 
 

Nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet

Nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet skal øge udenlandske virksomheders kendskab til de danske arbejdsmiljøregler.

Arbejdstilsynet har udarbejdet nyt informationsmateriale om sikkerhed i byggeriet på en række forskellige sprog, så de udenlandske virksomheder får nemmere ved at sætte sig ind i de danske arbejdsmiljøregler og dermed forebygge arbejdsskader.

 
 
 
 
 

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – brand.

Præ-accepterede løsninger til enfamiliehuse og sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse

Bilag a og b hører begge til bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – brand.

Bilagene indeholder præ-accepterede løsninger på, hvordan kravene til brandsikkerhed i bygningsreglementet 2018 (BR18) kan opfyldes for fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse.

Ved at følge de præ-accepterede løsninger i bilag a sikres det, at bygningen har en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og for brandspredning til andre grunde. 

 
 


Ved at følge de præ-accepterede løsninger i bilag b sikres det, at den sekundære bebyggelse har en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand.

 
 
 
 

Miljøvaredeklaration

Belægningssten

EPD’en er udarbejdet på baggrund af vægtede gennemsnitsdata fra flere producenter (average product, Industry level).
Producenterne som leverer data til EPD’en dækker ca. 86% af den samlede danske produktion af belægningssten.

 
 
 

Miljøvaredeklaration

Fliser

Betonfliser anvendes til en lang række formål. Miljøvaredeklarationen tilsigter at kommunikere videnskabeligt baserede miljøinformationer for produktet til/fra professionelle aktører med det formål, at kunne vurdere miljøpåvirkninger for bygninger.

 
 
 

Anvendelse af membraner til sikring af indeluft Erfaringsopsamling og 'god praksis'

Projektet består af en erfaringsopsamling og et litteraturstudie, der har til hensigt at bidrage til en bedre forståelse af formålet med anvendelsen af membraner i afværgetiltag i forbindelse med jordforureninger, herunder arbejdet med og etableringen af membraner og den efterfølgende udførelse af tæthedsprøvning.

 
 
 
 

Høring over bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser over for slutkunder og slutbrugere om energiforbrug og fakturering m.v.

Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i Energieffektiviseringsdirektivets artikel 10a, 11a og bilag VIIa, samt dele af VE-direktivet artikel 24, stk. 1.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - viden, du bygger på
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg