6. november 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan du bl.a. se den senest opdaterede udgave af ”Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker” og ”Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker” indarbejdet med seneste ændringer.

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter fik tidligere i år et nyt udseende, du kan se eksempler på dem her.
Der er kommet en ny vejledning til BR18 i form af en video, der viser hvordan du ansøger om byggetilladelse på Byg og Miljø portalen. Desuden kan du finde to rapporter fra BUILD, en omkring fysiske elementers væsentlighed i trafikken og en om anvendelse af træ i byggeriet.

Ugen byder også på et rettelsesblad til "Murerhåndbogen", en At-vejledning om krænkende handlinger, nye standarder, bekendtgørelser og høringer.

 
 

Vejledning om brandfarlige og brændbare væsker

Beredskabsstyrelsen har udgivet denne vejledning til forståelse og uddybelse af visse bestemmelser i bekendtgørelse 1639 af 6. december 2016 og de tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker som er bilag 1 i bekendtgørelsen.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker

 
 

Eksempler på de nye tilstands- og elinstallationsrapporter

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter fik 1. oktober 2020 nyt udseende. Samtidig ændres vurderingssystemet, så skader og fejl markeres med farvede symboler. Her kan du se eksempler på de nye rapporter.

 
 

Eksempel på ny tilstandsrapport

Den ny tilstandsrapport indledes med vejledning til læsningen. Derefter følger en oversigt over skader. Sidste del af rapporten er generel information om huseftersynsordningen.

 
 
 

Eksempel på ny elinstallationsrapport

Også her indledes den ny elinstallationsrapport med vejledning til læsningen, en oversigt over fejl og i sidste del af rapporten generel information om huseftersynsordningen.

 
 
 
 

BR18

Vejledning om Ansøgningsprocessen i Byg og Miljø (video)

Ny BR18 vejledning til kapitel 1  
Vejledningen er udformet som en video der viser, hvordan du kommer godt i gang med din ansøgning om byggetilladelse på Byg og Miljø, portal for bygge- og miljøansøgninger. 


 
 
 
 

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Vejledning nr. 9746 af 30/10/2020
At-vejledningen handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

 
 
 
 

BUILD Rapport 2020:24

Kortlægning af fysiske elementers væsentlighed i trafikken for personer med synshandicap

Denne rapport kortlægger væsentligheden af en række fysiske elementer i trafikken for personer med synshandicap.

 
 
 

BUILD Rapport 2020:25

Anvendelse af træ i byggeriet - Potentialer og barrierer

I denne rapport formidles resultaterne fra et projekt, der har til formål at samle eksisterende viden om fordele og ulemper ved træbyggeri og at gøre status over omfanget af træbyggeri i Danmark. Ud fra denne status beskrives potentielle gevinster ved øget anvendelse af træ i byggeriet og de fordele og udfordringer, der kan være ved at øge brugen af træ i dansk byggeri.

 
 
 

Rettelsesblad til Murerhåndbogen 2020

MHB 2020 er opdateret pr. 2020-10-28 med et rettelsesblad.

 
 
 

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 118/2018

Er blevet erstattet af:

Lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5/10/2020

 
 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Landbrugsstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til investeringer til modernisering af kvægstalde, som har til formål at reducere miljøpåvirkningen fra kvægsektoren ved at reducere ammoniakudledningen fra stalden samt styrke bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

 
 
 

Termisk isolering i byggeriet – Fabriksfremstillede vakuumisoleringspaneler (VIP) – Specifikation

 
 

Elektrokemisk realkalisering og chloridekstraktionsbehandling af armeret beton – Del 2: Chloridekstraktion

 
 

Høring

Høring over udkast til ændring af miljøvurderingsbekendtgørelsen

Miljø- og Fødevareministeriet sender udkast til ændring af bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsbekendtgørelsen) i høring.

 
 
 
 

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. i høring.

 
 
 

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR bekendtgørelsen)

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR bekendtgørelsen).

 
 
 
 

Høring

Udkast til ændring af bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (Store fyr bekendtgørelsen)

Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg (Store fyr bekendtgørelsen).

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.

Bekendtgørelsesændringerne foretages som konsekvens af ændringer, der er vedtaget i tinglysningsafgiftslovenved lov nr. 168 af 29. februar 2020, hvor registreringsafgiften på luftfartøjer genindføres. Ændringen findes i bekendtgørelsens § 2. Herudover indarbejdes de ændringer, som følger af ændringsbekendtgørelse nr. 1308 af 27. august 2020.

 
 
 

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Bolig-styrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Transport- og Boligministeriet sender hermed udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter i høring.

 
 
 

Lovforslag

Lov om ændring af lov om elforsyning

(Gennemførelse af elmarkedsdirektivet, ensretning af udløbsdatoer for netbevillinger m.v.)

Lovforslagets formål er at implementere elmarkedsdirektivet (2019/944 EU) og dermed videreudvikle elmarkedsmodellen og skabe en forbrugerdrevet grøn omstilling. Endvidere ensrettes udløbsdatoen for netvirksomhedernes bevillinger, og krav til regnskabsmæssig adskillelse af omkostninger til energispareordningen ophæves.

 
 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg