28. august 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Ugen byder bl.a. på en helt ny udgave at Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg, samt en ny vejledning til BR18 om dokumentation af bygningsreglementets tekniske bestemmelser i forbindelse med færdigmelding af byggeriet.

I denne uge kan du også læse om design for adskillelse, en model for skabelse af øget værdi i byggeriet og se KLs bud på en genstart af handelslandsbyerne og hvordan vi sammen kan genoprette bymidter.

Derudover kan du se Håndbog for energifællesskaber, Basisfremskrivning 2020, seneste overenskomster for arkitekter og konstruktører, samt en bekendtgørelse, høringer og danske standarder mm.

 
 
 

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg

Ny udgave af Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Håndbogen er en vejledning om god praksis i håndtering af arbejdsmiljøet inden for bygge- og anlægsbranchen og om, hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges.

 
 
 

BR18

Dokumentation af bygningsreglementets tekniske bestemmelser i forbindelse med færdigmelding af byggeriet

Følgende dokumentationsvejledning indeholder vejledning om hvorledes dokumentation af de tekniske forhold, som skal foreligge ved færdigmelding kan udformes. Den gennemgår således de enkelte kapitler i bygningsreglement ift. færdigmelding samt giver et overblik over relevante vejledninger og givne standarder til det specifikke emne.

 
 
 
 

Nyhed fra Dansk Byggeri

Hvad lærte vi om MgO?

Læs hvad MgO lærte os om materialeansvar og hent Dansk Byggeris folder om oplysningspligten ved anvendelsen af ikke-gennemprøvede materialer.

 
 
 

Overenskomster for arkitekter og konstruktører

Overenskomsterne på arkitekt- og konstruktørområdet er fornyet for en 3-årig periode frem til den 28. februar 2023. Her kan du se den seneste overenskomst hhv. for arkitekter og konstruktører.

Arkitektoverenskomsten 2020-2023

Konstruktøroverenskomsten 2020- 2023

TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten 2020-2023

Anerkendelse af arkitekter fra EU

 
 
 

Green Paper 03 | 06 - Design for adskillelse

Design for adskillelse er en af de mest lovende modeller for, hvordan vi skaber øget værdi i byggeriet.
Det minimerer byggeriets miljøbelastning og skaber merværdi i form af øget fleksibilitet, bedre drift og vedligehold og mindre spild. Design for adskillelse er en forudsætning for cirkulær økonomi i byggeriet.

 
 
 

Genstart handelsbyerne - Bæredygtige byer for fremtiden

Som konsekvens af Coronakrisen er butiksdøden ikke længere et lokalt problem, men en national udfordring. KL præsenterer en række konkrete forslag til, hvordan vi sammen kan genoprette de danske bymidter.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde

Kommunalbestyrelserne i regionen og regionsrådet indgår hvert andet år en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af de kommunale og regionale tilbud efter § 6, stk. 1, i lov om social service samt efter § 185 b, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., der ligger i regionen. Rammeaftalens anvendelsesområde består bl.a. af følgende typer af tilbud, særlige dagtilbud og klubtilbud, døgninstitutioner m.fl.

 
 
 

Vejledning om erhvervssygdomme

Denne vejledning udstedes efter indstilling fra Erhvervssygdomsudvalget og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og beskriver betingelserne for afgørelser i sager om erhvervssygdomme.

 
 
 
 

Håndbog for energifællesskaber

Håndbogen henvender sig til fagligt engagerede personer og aktører fra boligselskaber, kommuner, butikker og mindre virksomheder, som ønsker at undersøge mulighederne for etablering af energifællesskaber.

 
 
 

Basisfremskrivning 2020

Basisfremskrivningen er en teknisk, faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og energiproduktion vil udvikle sig i perioden frem mod 2030 under forudsætning af et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie. ”Frozen Policy” betyder, at udviklingen er betinget af et ”politisk fastfrossent” fravær af nye tiltag.

 
 
 
 

Høring

Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning

Høring om forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven og lov om vandløb (Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v.)

 
 
 

Høring

Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027

Frem mod de kommende vandområdeplaner 2021-2027 skal Miljøstyrelsen i overensstemmelse med vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning offentliggøre en foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver.

 
 
 

Høring

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om kemikalier, lov om miljøbeskyttelse og lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Hermed sendes udkast til forslag til lov om ændring af lov om kemikalier, lov om miljøbeskyttelse og lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

 
 
 
 

Prøvning af installationers brandmodstandsevne – Del 1: Ventilationskanaler

DS/EN 1366-1:2014+A1:2020

 
 
 

Bitumen og bituminøse bindemidler – Eksempler på CE-mærkning og ydeevnedeklaration (DoP)

DS/CEN/TR 17499:2020

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg