11. december 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Nyt om BR18: "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)" er kommet og byder på flere ændringer, du kan læse mere om ændringerne i mailen herunder.

Nu kan du også se hvilke områder der opfylder betingelserne for at være henholdsvis et hårdt ghettoområde eller udsat boligområde, samt læse om byrum og byliv under Covid-19, både under den første del af nedlukningen i det tidlige forår og i den delvise genåbning i forsommeren.

Ugen byder derudover på en stribe bekendtgørelser om bl.a. droner, rentable energiforbedringer, miljømålinger og affaldsregulativet, samt et Whitepaper med fokus på giftig røg fra byggematerialer.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)

"Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)" er kommet, og vi arbejder på højtryk på at få ændringerne indarbejdet i bygningsreglementet og det indarbejdede reglement lagt i Byggedata, Branddata og Molio BR18 i løbet af uge 51.

Ændring af reglerne i BR18 vil forlænge overgangsordningen for anerkendte statikere til udgangen af 2021. Endvidere ændres reglerne om ventilation, så kravene til ventilation fremover er teknologineutrale. Derudover præciseres og ændres reglerne for bl.a. brandklasse 1, risikoklasser, den certificeredes virke og tilhørende dokumentation, trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde (small cells) samt installation af slangevinder og sprinkleranlæg.

 
 
 

Liste over hårde ghettoområder pr. 1. december 2020

Efter almenboliglovens § 61 a, offentliggør boligministeren hvert år den 1. december, hvilke områder der opfylder betingelserne for at være et hårdt ghettoområde. Listen blev opgjort første gang i 2018.

Ved et hårdt ghettoområde forstås et boligområde, som de seneste fire år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde. Dog defineres et hårdt ghettoområde for årene 2018-2020 som et boligområde, der de seneste fem år har opfyldt betingelserne for at være et ghettoområde.

 
 
 

Liste over udsatte boligområder pr. 1. december 2020

I henhold til almenboligloven § 61 a, offentliggør boligministeren hvert år den 1. december en liste over udsatte boligområder.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. eller etablering af nye tagboliger omfattende almene afdelinger

En normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder, og som er etableret ved salg efter kapitel 5 a i lov om almene boliger m.v. omfattende almene afdelinger, affattes i overensstemmelse med bilag 1 til denne bekendtgørelse.

 
 
 

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Denne vedtægt regulerer forholdene i ejerforeningen medmindre andet er vedtaget i særvedtægt, jf. ejerlejlighedslovens § 5.

 
 
 
 

Rapport 1

Byrum og byliv under COVID-19

Hvad kan man sige om Covid-19, som ikke allerede er blevet sagt?

I stedet for at reflektere over pandemien, er hverdagslivet under Covid-19 blevet undersøgt. Med støtte fra Realdania og Københavns Kommune, har Gehl People haft 60 registranter ude i fire byer, dette for at forstå hvordan gader og offentlige rum, samt parker og legepladser, er blevet vitale steder der tjener helt basale behov for mennesker i denne helt ekstraordinære situation.

 
 
 

Rapport 2

Public Space, Public Life, and COVID 19 In the first phases of the reopening in Denmark

I maj måned besluttede den danske regering gradvist at genåbne dele af nedlukningerne. Mange mennesker var dog allerede begyndt at danne nye sociale vaner, og havde tilpasset sig og vænnet sig til fx at arbejde hjemmefra.

I rapport 2 synliggøres aktiviteten i de observerede byer, som fx var begyndt at stige - men på en ny måde sammenlignet med aktiviteten før nedlukningen.

 
 
 

Bekendtgørelse om pulje til delvis dækning af restriktionsramte virksomheders udgifter til betaling af bod eller dagbod i bygge- og anlægsarbejder som følge af COVID-19-nedlukningen af visse kommuner

Efter denne bekendtgørelse ydes delvis kompensation på maksimalt 80 pct. af virksomheders udgifter til betaling af bod, dagbod eller tilsvarende i bygge- og anlægsarbejder eller tilsvarende, hvor årsagen er restriktionen om begrænset mobilitet over kommunegrænserne til og fra Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Vesthimmerland og Læsø Kommune i perioden fra den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

 
 
 

Study om smoke toxicity - Whitepaper

Analyse sætter fokus på giftig røg fra byggematerialer

Hvad ved vi om giftig røg fra byggematerialer, og hvad er interessen hos politikere og producenter for en regulering af området? Det er nogle af de spørgsmål, som analysen ‘Study on smoke toxicity’ giver svar på.

 
 
 
 
 

Bekendtgørelse om markedsovervågning af droneområdet

Denne bekendtgørelse fastsætter regler og beføjelser for udførelsen af markedsovervågning af droneområdet som supplerer Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 af 12. marts 2019 om ubemandede luftfartøjssystemer og om tredjelandsoperatører af ubemandede luftfartøjssystemer.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

Bekendtgørelse nr. 1777 af 30/11/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om totaløkonomisk rentable energiforbedringer

 
 
 

Vejledning til bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Denne vejledning uddyber og præciserer bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2014 og ved bekendtgørelse nr. 1383 af 21. september 2020. Vejledningen giver mere konkrete anvisninger på og forslag til udmøntningen heraf.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen omhandler kommunalbestyrelsens planlægning for varmeforsyningen, forudsætninger for kommunalbestyrelsens godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og kommunalbestyrelsens behandling af sager efter §§ 3, 4 og 9 i lov om varmeforsyning.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Bekendtgørelse nr. 1806 af 03/12/2020

Bekendtgørelse er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

 
 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse nr. 1828 af 07/12/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

 
 
 

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Bekendtgørelsen finder bl.a. anvendelse på kemiske og mikrobiologiske målinger, måling af radioaktive stoffer i drikkevand samt prøveudtagninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser.

Derudover finder bekendtgørelsen anvendelse på støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser og på målinger for kemisk analyse og kontrol af grundvands og overfladevands tilstand, sedimenter og biota til brug for overvågningen af programmer.

 
 
 

Bekendtgørelse om teknisk certificering og servicering af vindmøller m.v.

Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at vindmøller, som opstilles på land, på søterritoriet og i den eksklusive økonomiske zone, og som anvendes til elektrisk energiproduktion, ikke indebærer en risiko for personer og husdyrs sikkerhed og sundhed samt for formuegoders sikkerhed, når vindmøller installeres, vedligeholdes eller anvendes, samt efterlever de fastsatte krav om støjudledning.

 
 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg