26. juni 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder bl.a. på Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, samt to opdaterede vejledninger til BR18 om henholdsvis anerkendte statikere og om certificerede brandrådgivere og statikere.

Derudover er der yderligere fem bilag om signaturer og en samlet oversigt over bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 om brand.

Ugen byder også på flere nye faktaark fra Dansk Byggeri, faktaarkene er ment som en hjælp til dialog ved fx tvister, projektgennemgange mm.

Derudover er der gjort status over byerne og det stigende havvand, og om hvilke samfundsøkonomiske gevinster der er ved et forbedret indeklima de danske grundskoler? og så er energistyrelsen på banen med gode råd til når der skal renoveres hus.

Til slut er der nyt fra SBi om tværfaglighed i byggeriet, en håndfuld høringer og en hel stribe nye udgivelser fra Dansk Standard.

 
 

BR18

Bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Denne bekendtgørelse finder bl.a. anvendelse ved certificering af personer, der skal
dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til statiske forhold i kapitel 15 i BR18, eller dokumentere eller kontrollere overholdelse af krav til brandforhold i kapitel 5.

 
 
 
 

BR18 vejledning

Oversigt over anerkendte statikere

Alfabetisk oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere samt anerkendte statikere.
Oplysningerne om den anerkendte statikers firma er firmaets navn og adresse på tidspunktet for tildeling af anerkendelse eller seneste fornyelse af anerkendelsen.

 
 
 
 

BR18 Brand

Oversigt over certificerede brandrådgivere og statikere

Listen indeholder de certificerede brandrådgivere og statikere, der har givet samtykke til at deres oplysninger må fremgå af liste. Der er i alt indberettet 104 certificerede brandrådgivere og certificerede statikere.

 
 
 

BR18 Brand

Oversigt over bygningsreglementets vejledninger til kapitel 5 – Brand, inkl. udgivelsesdatoer

Opdateret oversigt over brandvejledningerne til kapitel 5 Brand i bygningsreglementet.

 
 
 

BR18 Brand

Ny vejledning: Bilag 13: Udfærdigelse af planer i forhold til brand

Dette bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand kan anvendes ved udfærdigelse af planer. Der er givet eksempler på signaturer for de enkelte brandmæssige aspekter, der kan benyttes til planerne, samt eksempler på, hvordan planerne kan udføres.

Bilag 13d: Samlet oversigt over planer fra bilag 13

 
 
 
 

BR18 Brand

Bilag 13a: SIGNATURER 2020 (i pdf-format)

Dette bilag til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand kan anvendes ved udfærdigelse af planer. Detter er en oversigt over signaturer I Målstoksforholdet 1:100 og 1:200

Signaturerne findes også i andre formater, SWG og DWG.

 
 
 
 

Dansk Byggeris faktaark

Tvistløsningsmuligheder i AB 18?

Opstår der en tvist i forbindelse med en entreprise, kan der være behov for ekstern og uafhængig hjælp.
Her kan du læse lidt mere om AB 18’s eksterne tvistløsningsmuligheder.

 
 
 

Dansk Byggeris faktaark

Projektgennemgang

Projektgennemgang er i den nye AB 18 § 19 blevet obligatorisk. Her kan du læse lidt mere om reglerne og deres betydning.

 
 
 

Dansk Byggeris faktaark

5-års gennemgang

Her kan du læse mere om reglerne om 5-års gennemgangen efter AB 18 §§ 57-58.
Faktaarkene indeholder tegninger, og måske synes du, de egner sig til en dialog, når I skal blive klogere på, hvem der er ansvarlige for hvad på en 5-års gennemgang.

 
 
 

Byerne og det stigende havvand – Statusrapport 2019

Dette dokument har til formål at fungere som en basisrapport for arbejdet med havvandsstigninger og skal bl.a. belyse, hvor vi er fagligt, emnemæssigt og metodisk i år 2019, samt hvilke særlige dilemmaer og opmærksomhedspunkter, der relaterer sig til de enkelte fagområder.

 
 
 
 

Vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Denne vejledning vedrører den målrettede beskyttelse af grundvandet i BNBO, som er et led i arbejdet for at sikre den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning.

 
 
 
 

Samfundsøkonomiske gevinster ved forbedret indeklima

Rapporten giver et overblik over den nuværende viden om indeklima i de danske folkeskoler. Og den opgør desuden det samfundsøkonomiske potentiale, der er forbundet med at forbedre indeklimaet i de danske grundskoler.

 
 
 
 
 

Tænk energi ind, når du skal renovere dit hus

Drømmer du om nyt køkken, eller overvejer du at bygge om? Så gør det, så det for alvor kan mærkes. Både på din økonomi, dit energiforbrug og på vores allesammens klima. 

Energistyrelsen har samlet gode råd og inspiration til energirenovering af dit hus.

 
 
 

Bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen

Denne bekendtgørelse fastsætter krav til dokumentation m.v. og om anvendelse af digital kommunikation ved anmodning om registrering af en ejendoms opdeling i ejerlejligheder, registrering af ændring af ejerlejligheder eller videreopdeling af ejerlejligheder. 

 
 
 
 

BYG BRO - En antologi om at bygge bro mellem byggeriets parter

Samler erfaringer, diskussioner og oplæg fra konferenserne om en bedre tværfaglighed i byggeriet.

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om tilsyn med virksomheder med anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Bekendtgørelsen drejer sig om at undtage de certificerede virksomheder fra et risikobaseret tilsyn. Imidlertid er den tilsvarende bestemmelse i arbejdsmiljøloven blevet ændret med lovændringen pr. 1. januar 2020, fordi det risikobaserede tilsyn er ophørt.

 
 
 

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen implementerer EU-krav til energieffektivitet. Som led i dette arbejde har styrelsen udarbejdet dette udkast. Bekendtgørelsen implementerer de opdaterede krav i EU-direktiv af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED) artikel 9c.

 
 
 
 

Høring

Ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger m.v.

Med lovforslaget sammenlægges Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB) med Byggeskadefonden på det almene område (BSF). Der gennemføres ved at oprette en ny afdeling C i BSF, hvortil BvB's sager, opgaver og aktiver overføres. De eksisterende forsikringssager i BvB bliver videreført efter de gældende regler i BSF, men kravet om byggeskadeforsikring for fremtidige bygningsfornyelsessager bliver ophævet.
Herudover ophæves kapitel 6 a om aftalt grøn byfornyelse.

 
 
 

Høring

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2020

Bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer omfatter områderne vist i bekendtgørelsens bilag 1-5 samt på MiljøGIS.

 
 
 
 

Høring

Forslag til lov om leje og forslag til lov om boligforhold (sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven)

Høring over 2 lovforslag om udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. I sammenskrivningen indgår endvidere lov om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

 
 
 
 

DS 418:2011 + Till.1:2020

Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.

 
 

DS-håndbog 134.2.2:2020

Denne DS-håndbog indeholder standarder for prøvning af hærdnet beton inklusiv krav til prøvelegemer, styrkeprøvning, trykstyrke, bøjningstrækstyrke, spaltetrækstyrke, rumvægt, indtrængningsdybden for vand under tryk og fryse-tø modstand.

 
 

Maskiner til mekanisk behandling af mineraler og lignende faste stoffer – Sikkerhed – Del 1: Fælles krav til delvis komplette maskiner og forarbejdningsanlæg

 
 

Maskiner til mekanisk behandling af mineraler og lignende faste stoffer – Sikkerhed – Del 2: Særlige krav til fødemaskiner og kontinuerligt håndteringsudstyr

 
 

Maskiner til mekanisk behandling af mineraler og lignende faste stoffer – Sikkerhed – Del 3: Særlige krav til knuse- og valsningsmaskiner

 
 

Maskiner til mekanisk behandling af mineraler og lignende faste stoffer – Sikkerhed – Del 4: Særlige krav til sorteringsmaskiner

 
 

Maskiner til mekanisk behandling af mineraler og lignende faste stoffer – Sikkerhed – Del 5: Specifikke krav til rengørings-, genbrugs-, sorterings- og slambehandlingsmaskiner

 
 
 

DS/ISO 21678:2020

Bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejder – Indikatorer og benchmarks – Principper, krav og retningslinjer.

 
 

DS/EN 13823:2020

Prøvning af byggevarers reaktion over for brand – Byggevarer (undtaget gulvbelægning) udsat for termisk påvirkning fra et enkelt brændende objekt.

 
 

Vægbeklædninger – Anvendt terminologi og symboler

 
 

Systemer til bygningsautomation og bygningsstyring – Del 5: Datakommunikationsprotokol – Tillæg 1

 
 

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel – Andet materiel – Pkt. 551: Lavspændingsgeneratoranlæg

 
 

Vejledning om implementering af EN ISO 19650-1 og -2 i Europa

 
 

Elevatorer til transport af personer og gods – Del 32: Planlægning og udvælgelse af personelevatorer til kontorer, hoteller og boliger

 
 

Jernbaner – Spor – Sveller og sporskiftesveller af beton – Del 6: Dimensionering

 
 

Plastrørssystemer til renovering af jordlagte trykløse dræn- og afløbsnet – Del 4: Strømpeforing

 
 

Informationscontainer til dataoverdragelse – Udvekslingsspecifikationer – Del 1: Container

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg