15. januar 2021

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder på to helt nye anvisninger fra SBI/BUILD der begge beskriver hvordan vådrum kan udføres i praksis. Beredskabsstyrelsen er ude med to nye meddelelser om hhv. brandsyn og brint, samt en opdateret udgave af ”Nationalt risikobillede”.

”Byggeloven” er nu indarbejdet med to nye ændringslove og derudover er der også kommet en række ændringer til andre love. ”Bekendtgørelse om affald” er kommet i en ny udgave, hvor særligt kapitel 11 indeholder flere væsentlige ændringer.

Fra Erhvervsstyrelsen er der netop kommet to vejledninger om hhv. udlejning af sommerhuse og kommuners planlægning for store sommerhuse. Derudover er der nye miljøvaredeklarationer, bekendtgørelser, høringer og danske standarder bl.a. et tillæg til Eurocode 3: Stålkonstruktioner.

Grundet en meget stor mænge nyheder, sender vi ekstraordinært en ekstra mail ud på mandag, hvilket betyder at i både hører fra os mandag og fredag i næste uge.

 
 

SBI-anvisning 275

Praktisk udførelse af vådrum
- 4 eksempler på procesbeskrivelser

Ny anvisning beskriver, hvordan vådrum kan udføres i praksis. Der er lagt særlig vægt på, at beskrive grænsefladerne mellem håndværksfagene, da det ofte er her, der kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad.

Anvisningen er opbygget med 4 eksempler, som dækker typiske konstruktioner i vådrum for enfamiliehuse og etageboliger.

 
 
 
 

SBI-anvisning 276

Praktisk udførelse af vådrum
- Kravtekster - indfaldskrav og udfaldskrav

Praktisk udførelse af vådrum, Kravtekster gennemgår ind- og udfaldskrav samt de typiske arbejdsopgaver fag for fag ved opbygning af vådrum, og den er udarbejdet så faglærere ved erhvervsuddannelserne kan klippe teksterne sammen til et relevant undervisningsmateriale for lige netop deres studerende.

 
 
 
 

Beredskabsstyrelsens meddelelse nr. 23

Meddelelse om elektrolyseanlæg med brintfremstilling

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet meddelelse nr. 23 af 21. december 2020 om elektrolyseanlæg med brintfremstilling. Meddelelsen om hvordan de brintproducerende anlæg skal sagsbehandles i medfør af beredskabsloven.

 
 
 

Beredskabsstyrelsens meddelelse nr. 24

Orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold i perioden fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2021.

Beredskabsstyrelsen har udgivet meddelelse nr. 24 omhandlende orientering om brandsyn for så vidt angår driftsmæssige forhold pr. 1. januar 2021. Denne meddelelse er en opfølgning på meddelelse nr. 22 af december 2019.

 
 
 

Nationalt Risikobillede (NRB)

Beredskabsstyrelsen holder sig løbende ajour med, synliggør og udbreder kendskabet til risici, som kan forårsage større ulykker og katastrofer i Danmark.

Denne udgave af Nationalt Risikobillede består af to hoveddele. Den første del indeholder 13 kapitler, som hver beskriver en hændelsestype. Den anden hoveddel indeholder fire tendenser, som på længere sigt kan påvirke risikobilledet i Danmark.

 
 
 

Lov om ændring af byggeloven

Lov nr. 2080 af 21/12/2020

Loven omhandler hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge kompetencen til at udstede påbud og forbud til redningsberedskaberne ved brandsyn m.v.

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven
Lov nr. 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af byggeloven
Lovbekendtgørelse nr. 1178/2016

 
 
 

Bekendtgørelse om affald

Nye ændringer i affaldsbekendtgørelsen er netop trådt i kraft. Visse ændringer har en betydelig konsekvens for byggeriets parter, hvor bl.a. reglerne om private og professionelle bygherrers screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald er ændret.

 
 
 

BR18 opdateret vejledning

Bygningsreglementets vejledning om lydforhold

Få ændringer i referencelisten.

 
 
 

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet og indberetning af data om affald.
Bekendtgørelsens regler om indberetning finder anvendelse på virksomheder, der har ansvar for at behandle affald, hvor dette ansvar er reguleret i miljøbeskyttelsesloven eller regler fastsat i medfør heraf.

 
 
 

Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Bekendtgørelsen omhandler Affaldsregistret og registrering af virksomheder og anlæg heri, godkendelse som indsamlingsvirksomhed og betaling af gebyrer til dækning af de omkostninger til administration, gebyropkrævning og tilsyn, som bekendtgørelsen medfører.

 
 
 
 
 

Erhvervsstyrelsens vejledning

Vejledning om udlejning af sommerhuse m.v.

I denne vejledning gennemgås reglen i sommerhusloven om udlejning af sommerhuse m.v. til ferie- og fritidsformål m.v.

 
 
 

Erhvervsstyrelsens vejledning

Vejledning om kommunernes planlægning for store sommerhuse

Vejledningen henvender sig til kommunerne med inspiration og vejledning om planlægning for områder med store sommerhuse.

 
 
 

Høring

Ændring af bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Ændring af bekendtgørelse om landsbyfornyelse
Bekendtgørelse om landsbyfornyelse skal ændres, så der er 80 pct. statslig refusion for kommunale udgifter til landsbyfornyelse for tilsagn givet i 2021.

 
 
 

Høring

Fornyet høring over udkast til ny lov om leje og lov om boligforhold (sammenskrivningen)

Transport- og Boligministeriet sender hermed udkast til lovforslag om en ny lov om leje og lov om boligforhold i høring.
Lovforslagene er en udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

 
 
 

Nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ

Nye miljøvaredeklarationer fra 2020 dokumenterer nu meget præcist træs egenskaber i de modeller, som beregner et byggeris klimabelastning. Miljødeklarationerne er udregnet for konstruktionstræ, der dækker nogle af byggeriets mest almindelige træprodukter. Fordi konstruktionstræ er et standardprodukt, har det været muligt at lave fælles branche-EPD’er.

Skåret, tørret og høvlet konstruktionstræ

Skåret, frisk konstruktionstræ (utørret)

 
 
 
 

Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love

Lov nr. 1832 af 08/12/2020

Loven omhandler selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer, lov om almene boliger m.v., lov om leje og byggeloven
Lov nr 2079 af 21/12/2020

Loven omhandler sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse m.v.

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om leje
Lovbekendtgørelse nr. 927/2019

 
 

Lov om ændring af straffeloven og forskellige andre love

Lov nr. 1832 af 08/12/2020

Loven omhandler selvstændig bestemmelse om angreb med genstand på personer i offentlig tjeneste og skærpelse af straffen for forsætlig fareforvoldelse 

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger
Lov nr. 2078 af 21/12/2020

Loven omhandler støtte til etablering og drift af midlertidigt husly til uddannelsessøgende og den almene boligsektors overgang til Digital Post

begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger
Lovbekendtgørelse nr. 928/2020

 
 
 

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov nr. 1830 af 08/12/2020

Loven omhandler etablering af mobilbaseret varslingssystem

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love

Loven omhandler implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation
Lov nr. 1833 af 08/12/2020

Begge love er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Lovbekendtgørelse nr. 128/2014

 
 

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, lov om radiofrekvenser og forskellige andre love

Loven omhandler implementering af direktiv om oprettelse af en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation
Lov nr. 1833 af 08/12/2020

er endvidere indarbejdet i:

Bekendtgørelse af lov om planlægning
Lovbekendtgørelse nr, 1157/2020

og

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Lovbekendtgørelse nr. 1039/2019

 
 
 

Eurocode 3: Stålkonstruktioner – Del 1-4 : Generelle regler – Supplerende regler for rustfrit stål

DS/EN 1993-1-4:2006/A2:2020

 

Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 1: Luftlydisolation
DS/EN ISO 717-1:2020

Akustik – Vurdering af lydisolation i bygninger og af bygningselementer – Del 2: Trinlydisolation
DS/EN ISO 717-2:2020

Porte til industri og andre erhverv samt garageporte – Mekaniske aspekter – Krav og prøvningsmetoder
DS/EN 12604:2017+A1:2020

PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand – Del 3: Formstykker – Tillæg 1
DS/EN ISO 15875-3:2003/A1:2020

PE-X-plastrørsystemer til installation af varmt og koldt vand – Del 5: Systemets brugsegnethed – Tillæg 1
DS/EN ISO 15875-5:2003/A1:2020

Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polybuten (PB) – Del 2: Rør – Tillæg 1
DS/EN ISO 15876-2:2017/A1:2020

Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polybuten (PB) – Del 5: Systemets brugsegnethed – Tillæg 1
DS/EN ISO 15876-5:2017/A1:2020

Plastrørsystemer til varmt- og koldtvandsinstallationer – Polyethylen med forhøjet temperaturmodstand (PE-RT) – Del 5: Systemets brugsegnethed – Tillæg 1
DS/EN ISO 22391-5:2009/A1:2020

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg