13. november 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder bl.a. på en ny branchevejledning om armeringsarbejde. Der er kommet nye versioner af henholdsvis ”Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen” og en ny version af programmet LCAbyg, et værktøj til beregning af livscyklusvurderinger for bygninger.

Derudover kan du læse om grønne offentlige indkøb, samt om app’en ”Saftety Observer”, der har til formål at indsamle oplysninger om arbejdsmiljørisci og så er ”Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet” kommet i en ny udgave.

Sidst byder ugen på fem høringer om bl.a. gebyrer på byggeområdet, byfornyelsesloven, Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. bygningsfornyelse og naturgasforsyning.

 
 
 

Version 5

Ny version af LCAbyg

Programmet er et værktøj til livscyklusvurdering (LCA), som er en beregning af bygningers miljøprofil og ressourceforbrug. Den nye version LCAbyg 5 indeholder blandt andet en ny brugergrænseflade, et nyt design, søgefunktion og beregningsmuligheder. Du vil også kunne hente en brugervejledning til LCAbyg V5. Login via lcabyg.dk.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

Huseftersynsordningen omfatter ejendomme som nævnt i § 1 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

I seneste version af bekendtgørelsen er tilføjet en ændring, der medfører at det konkrete gebyrbeløb pr. udarbejdet tilstandsrapport ikke længere fremgår direkte af bekendtgørelsen, men derimod af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 
 
 
 

Branchevejledning

Armeringsarbejde

Denne branchevejledning samler de vigtigste sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med armeringsarbejde.

 
 
 
 

Safety Observer App 2.0

Safety Observer er en gratis app, som gør det nemt at indsamle oplysninger om arbejdsmiljørisici på en arbejdsplads.

 
 
 

Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb

Den offentlige sektor skal være i front i den grønne omstilling. Derfor sætter regeringen nu for første gang i Danmark en ambitiøs grøn retning for de 380 mia. kr., som det offentlige køber ind for hvert år.

Med Grønne indkøb for en grøn fremtid lægges sporene til en fremtid, hvor de offentlige indkøb har et markant lavere klimaaftryk og bidrager til de danske klimamål.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet

En virksomhed, som vil rådgive om arbejdsmiljø til brug for efterkommelse af rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet, jf. bekendtgørelse om brug af autoriserede rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet (rådgivningsbekendtgørelsen), skal være autoriseret af Arbejdstilsynet.

 
 
 
 

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer på byggeområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen regulerer gebyrer på byggeområdet gældende for 2021.

 
 
 

Høring

Ændringsforslag til lovforslag om ændring af byfornyelsesloven (anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud) - L 5

Hermed sendes udkast til ændringsforslag til forslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (anmeldelsesordning for boliger, der lejes ud) i høring. Med forslaget ændres fristen for, hvornår en bolig sidst skal have været lejet ud for ikke at være omfattet af den foreslåede anmeldelsesordning, fra 1 år til 6 måneder.

 
 
 

Høring

Ændring af 4 bekendtgørelser vedr. Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

På baggrund af lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger mv. ( sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse mv.) - L 6, sendes disse fire bekendtgørelser i høring. Ændringerne er foretaget på baggrund af de foreslåede ændringer i lovforslaget. Det er således en forudsætning at lovforslaget vedtages.

 
 
 

Høring

Konsekvensrettelser af 8 bekendtgørelser vedr. lovforslag om sammenlægning af byggeskadefondene

Hermed sendes 8 bekendtgørelser på byfornyelsesområdet i høring. Der foretages en række konsekvensrettelser på baggrund af lovforslag om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om almene boliger m.v (sammenlægning af Byggeskadefonden og Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, og ophør af fremtidig skadesdækning ved bygningsfornyelse mv.) - L 6. Det er en forudsætning for de foreslåede ændringer at lovforslaget vedtages.

 
 
 

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning, lov om vedvarende energi og forskellige andre love

Lovforslaget har til formål at sikre, at lov om naturgasforsyning bedre understøtter indfasning af gas fra vedvarende energikilder og følger op på klimaaftalen for energi og industri m.v. fra juni 2020 ved at give hjemmel til udbud af biogas og PtX. Derudover – som opfølgning på konsolideringen af gasdistributionen – justeres den økonomiske regulering af gasdistribution og reguleringen af detailmarkedet.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg