18. januar 2021

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om seneste nyheder

Dagens mail byder på en stribe nye bekendtgørelser om alt fra ombygning og reparation af elevatorer, til godkendelse af listevirksomheder, samt om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Derudover er der kommet flere nye bekendtgørelser om bla. udgiftsrammer, moms, regnskab og revision mm. i forbindelse med byfornyelse og udvikling af byer.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har revideret 11 energiløsninger om tag og loft til både enfamiliehuse og etageejendomme.

 
 
 

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer m.v.

Bekendtgørelsen omfatter ombygning og væsentlig reparation af personelevatorer og person-godselevatorer, personførende byggepladselevatorer og teatersceneelevatorer, der ikke er omfattet af bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket, eller af bekendtgørelse nr. 692 af 10. juni 2013 om indretning m.v. af elevatorer.

 
 
 

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirksomhed, herunder om revurdering af listevirksomheder.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Bekendtgørelsen finder anvendelse på alle spildevandsanlæg, herunder spildevandsanlæg der er ejet af et spildevandsforsyningsselskab omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse ved tilførsel af stoffer direkte til grundvandet.

 
 
 
 

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Energiløsninger opdateret efter nye dampspærreanbefalinger

Videncentrets energiløsninger om tag og loft er blevet opdateret på grund af den relativt nye SBi-anvisning nr. 273 om tage, hvori anbefalingerne om dampspærrer er ændret. Videncentret har således revideret 11 energiløsninger om tag og loft.

Se de reviderede energiløsninger her:

Energiløsninger om tag og loft til enfamiliehuse

Energiløsninger om tag og loft til etageejendomme

 
 

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henhold til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

 
 
 
 
 

Bekendtgørelse om opgørelse af moms i forbindelse med byfornyelsesaktiviteter

Ved ombygning af kommunalt ejede udlejningsejendomme opgøres ombygningsudgifterne inklusive moms, trods refusion fra den kommunale momsudligningsordning, mens nedrivningsudgifter opgøres eksklusive moms ved opgørelsen af det maksimale grundlag for støtteberegningen.

 
 
 

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Denne bekendtgørelse fastsætter regler for regnskabsaflæggelse, kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskaber samt revision af kommunalbestyrelsens regnskaber.

 
 
 

Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om, hvilke udgifter kommunerne kan få statsrefusion til, og hvilken refusionsprocent der kan opnås.

 
 
 

Bekendtgørelse om støtteberettigede udgifter til bygningsfornyelse og udbud af bygge- og anlægsarbejder

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om, hvilke udgifter til bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, bygninger, der indeholder erhverv og beboelse, ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til private udlejningsboliger, forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse samt nedrivning af erhvervsbygninger m.v., kommunerne kan give støtte til.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug af indberetningssystemer

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om opgørelsen og uddelingen af den samlede statslige udgiftsramme til byfornyelse. Derudover fastsættes bestemmelser for indberetning af kommunalbestyrelsernes beslutninger om bygningsfornyelse m.v. og områdefornyelse.

 
 
 

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager administration og regulering på de i kapitel 2 delegerede dele af boligområdet, samt administration af de i kapitel 3, 4 og 5 delegerede dele af boligområdet. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal inddrage boligministeren i spørgsmål af væsentlig betydning.

 
 
 

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opgaver er fx regulering, godkendelser og tilsyn på jernbaneområdet, luftfartsområdet vedrørende civil luftfart, postområdet, statslige opgaver på trafikselskabsområdet, koordinering af den kollektive trafik,  VVM-myndighed for statslige vej- og jernbaneprojekter samt havneprojekter.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i fra 1. januar 2021 til 31. december 2026 give tilsagn om engangstilskud til etablering af almene boliger beliggende på småøerne.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg