4. september 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I denne uge kan læse Molios vejledning ”CCS – introduktion og overblik for arkitekter” der giver læseren en introduktion til og et overblik over nogle af de muligheder, CCS giver for klassifikation og identifikation.

Du kan også se FRIs seneste aftaleparadigme iht. ABR Forenklet, og læse resultatet af Realdanias undersøgelse om tendenser i håndværkernes arbejde med bygningsbevaring.

Ugen byder også på fire rapporter: BUILDs rapport om LCCbyg, der både kan læse på dansk og engelsk, Miljøstyrelsens rapporter ”Prisen for cirkulære køb” og ”Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb” og Energiforum Sydhavns rapport om varmeoptimerede bygninger.

Derudover er At-anvisning 2.6.1.1-2 om husdyrgødning blevet opdateret og Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v. er indarbejdet. Til slut kan du se alle ugens høringer og standarder.

 
 
 

CCS – introduktion og overblik for arkitekter

Denne vejledning giver læseren en introduktion til og et overblik over nogle af de muligheder, CCS giver for klassifikation og identifikation, så det er hurtigt at komme i gang.

 
 
 

Aftaleformular for forenklet aftale om rådgivning og bistand i henhold til ABR Forenklet (ABR-F)

FRI er blevet opfordret til at udarbejde en aftale iht. ABR Forenklet, som ikke retter sig mod bygherrerådgivning og heller ikke indeholder projektering. Det har resulteret i et nyt aftaleparadigme, som er renset for projektering. Aftalen kan benyttes til alle mulige andre opgaver såsom miljø, energi, VVM m.m.

 
 
 

LCCbyg version 3.1 - Installationsguide og brugervejledning

LCCbyg er et beregningsværktøj til totaløkonomiske beregninger for et byggeri.

LCCbyg fremstiller en overskuelig oversigt over byggeriets levetidsomkostninger og -indtægter set over hele byggeriets levetid med hensyn til anskaffelse, drift, renovering, energiforbrug mv. 

Udgave på engelsk kan læses her

 
 
 
 
 

Prisen for Cirkulære Indkøb

Denne rapport indeholder en analyse af det offentliges indkøb af produkter efter cirkulær økonomi-principper. Analysen undersøger de klimamæssige og økonomiske konsekvenser ved at indkøbe otte produktområder efter cirkulære forretningsmodeller sammenlignet med traditionelle indkøb.

 
 
 

Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb

Denne rapport indeholder analyser af, for hvilke produktgrupper det kan være hensigtsmæssigt, at det offentlige i højere grad anvender TCO-beregninger i tildelingskriteriet ved udbud. 

 
 
 
 

Tendenser i håndværkernes arbejde med bygningsbevaring

Denne undersøgelse er en af en række undersøgelser, som Realdania har igangsat for at kvalificere grundlaget for arbejdet med at fremme en levende bygningskultur.

 
 
 

Varmeoptimerede bygninger - Baggrundsanalyse for samspil mellem bygning og fjernvarmesystem

Denne rapport er resultatet af en undersøgelse i 5 ældre etageejendomme i Sydhavnen i 2018. Undersøgelsen havde til formål at identificere muligheder for at reducere varmeforbruget i beboelsesejendomme, og samtidig opnå bedre komfort for beboerne.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v.

Nye regler giver boligorganisationer mulighed for at eje og drive ladestandere til elkøretøjer. De nye regler gør det muligt for almene boligorganisationer at etablere to nye såkaldte sideaktiviteter, hhv. muligheden for ejerskab og drift af ladestandere til elkøretøjer og deltagelse i arealudviklingsselskaber i hårde ghettoområder.

BEK nr 1286 af 31/08/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:
Bekendtgørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.

 
 
 

At-anvisning 2.6.1.1-2

Anlæg til flydende husdyrgødning (gylleanlæg og ajlebeholdere)

Denne anvisning giver nærmere retningslinier for, hvorledes bekendtgørelsernes krav til indretning og anvendelse kan opfyldes for anlæg til flydende husdyrgødning, i det følgende benævnt: gylleanlæg.

 
 
 
 

Høring

Lovforslag om spildevandsforsyningsselskabernes klimatilpasning

Det foreslås bl.a. at udvide og ensrette reglerne for spildevandsforsyningsselskabernes projekter, som foregår i samarbejde med andre parter i øvrigt, så reglerne ensrettes for alle projekttyper og for hele spildevandsforsyningsselskabernes ansvarsområde, og at de nuværende regler om medfinansieringsprojekter ophæves.

 
 
 

Høring

Lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet og ophævelse af Vandsektorens Teknologiudviklingsfond)

Formålet med lovforslaget er, at vandselskaberne frem for at kunne indbetale takstmidler til en fond, i stedet for skal havde mulighed for at indbetale takstmidler til en forening, som kan yde støtte til projekter, der har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.

 
 
 

Høring

Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse

Bekendtgørelsen udstedes som led i udmøntningen af initiativer i klimaaftalen af 22. juni 2020 for energi og industri m.v., og vil føre til et antal ændringer ift. bekendtgørelse nr. 851 af 10. juni 2020 om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse.

 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr (skrotningsordningen)

Bekendtgørelsen udmønter en tilskudspulje til fremme af individuelle varmepumper ved skrotning af olie- eller gasfyr i bygninger uden for områder, der er besluttet udlagt til fjernvarme.

 
 
 
 

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om Energinet, lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Formålet med lovforslaget er at skabe rammerne for, at Energinet kan sikre en transparent, effektiv og fremsynet udvikling og udbygning af den overordnede el- og gasinfrastruktur, og understøtte den fortsatte udvikling af energiinfrastrukturen mod en klimaneutral energiforsyning.

 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger og bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger omfattende almene afdelinger.

Udkastet til normalvedtægt er baseret på det udkast til normalvedtægt for ejerforeninger, der er optaget som kapitel 13 i Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven (Marts 2018).

 
 
 

Høring

Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmateriale med indhold af syntetiske mineralfibre.

Arbejdstilsynet har udarbejdet udkast til bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre (mineraluldsbekendtgørelsen) i overensstemmelse med den politiske enighed i arbejdsmiljøforligskredsen fra maj 2020 om en ny model for regulering.

 
 
 
 

Nationalt Anneks til Eurocode 7: Geoteknik – Del 1: Generelle regler

DS/EN 1997-1 DK NA:2020

 

Eurocode 8: Konstruktioner i seismiske områder – Del 1: Generelle regler, seismiske påvirkninger og regler for bygninger

 

Organisering og digitalisering af information om bygge- og anlægsarbejder, inklusive BIM – Informationsstyring med BIM – Del 3: Aktivernes driftsfase

 

Effektivitet af elektriske varmtvandsbeholdere til husholdningsbrug og prøvningsmetoder

 

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Metoder til måling af ydeevne – Del 1: Generelle krav

 

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Del 2-1: Metoder til måling af ydeevne – Multifunktionelle elektriske gennemstrømningsvandvarmere

 

Elektriske gennemstrømningsvandvarmere – Del 2-2: Krav til ydeevne – Elektriske gennemstrømningsvandvarmere for enkelt tappested, brusebad – Energieffektivitet

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg