9. oktober 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

Denne uge byder bla. på en ny rapport der afdækker byggebranchens udfordringer med udbud med mængder. Der er også nyt om skimmelsvamp i bygninger, hvor en ny anvisning bl.a. gennemgår hvordan en undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampevækst i en bygning kan udføres.

I BR18 regi har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendt et udkast til ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) i høring og så er bygningsreglementets vejledning om konstruktioner blevet opdateret og en helt ny vejledning ser nærmere på afstivning af store stålrammer.

Ugen byder også på en stribe bekendtgørelser om arbejdsmiljø, høringer, et katalog over turrater, en opdateret oversigt over klassificerede undertagsprodukter og en vejledning i bæredygtig renovering af bygninger.

Sidst men ikke mindst er der komme to nye funktioner i Byggedata, så det nu er muligt, både at markere favoritdokumenter og at oprette projektmapper.

 
 
 

Høring

Høring over udkast til ændring af bygningsreglement (BR18)

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

Indholdet af ændringsforslaget har afsæt i diverse dialoger og møder med repræsentanter fra branchen i 2020. Ændring af reglerne i BR18 vil forlænge overgangsordningen for anerkendte statikere til udgangen af 2021. Endvidere ændres reglerne om ventilation, så kravene til ventilation fremover er teknologineutrale.

Derudover præciseres og ændres reglerne for bl.a. brandklasse 1, risikoklasser, den certificeredes virke og tilhørende dokumentation, afstandskrav til vej, trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde (small cells) samt installation af slangevinder og sprinkleranlæg i avlsbygninger.

 
 
 
 

Udbud med mængder

Ny rapport afdækker byggebranchens udfordringer med udbud med mængder og giver tre anbefalinger til en ny fælles praksis, som kan understøtte en effektivisering af byggeriet.

 
 
 

SBi-anvisning 274

Skimmelsvampe i bygninger – undersøgelse og vurdering

Anvisningen gennemgår, hvordan en undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampevækst i en bygning kan udføres.

Den beskriver desuden årsager til, at skimmelsvampevækst i bygninger opstår og gennemgår kort de vigtigste egenskaber for de hyppigst forekommende skimmelsvampe.

 
 
 
 
 

BR18

Opdateret udgave af Bygningsreglementets vejledning om konstruktioner

Denne vejledning omhandler de bestemmelser der skal følges ved projektering, udførelse, drift og vedligehold af konstruktioner og bygningsdele.

Følges denne vejledning, sikres det, at konstruktioner og bygningsdele overholder disse bestemmelser.
Vejledningen er opdateret med et link i afsnit 3.3 til vejledning om ”Store stålrammer – behov for afstivning”.

 
 
 

BR18

Store stålrammer – behov for afstivning

Denne vejledning stiller skarpt på afstivningen af store stålrammer i fx halbygninger. Den kan anvendes såvel ved vurdering af eksisterende konstruktioner som ved planlægning af nye bygninger.

 
 
 

Nyt fra Byggedata

Din indgang til byggelovgivning bliver mere personlig

Byggedata er et omfattende værktøj til hurtigt at skabe overblik over relevante dokumenter. Med to nye funktioner får man nu også en mere personlig indgang til anvendelsen af dette kartotek af lovgivning, væsentlige dokumenter og viden.

 
 
 
 
 

Bekendtgørelse om undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat

Undersøgelsesbesøg på virksomheder med et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat har til formål at indsamle viden om certificeringsorganernes kontrol af, at der ikke er væsentlige arbejdsmiljøproblemer på virksomheden. Dette gøres gennem en afdækning af, om der er forhold i virksomhedernes arbejdsmiljø, der ville have udløst et påbud fra Arbejdstilsynet.

 
 
 

Bekendtgørelse om begrænsning af Arbejdstilsynets tilsyn med overholdelsen af visse arbejdsmiljøregler

Bekendtgørelsen finder anvendelse, når der er indgået kollektiv overenskomst om arbejdsmiljø mellem arbejdsmarkedets parter, jf. § 2, således at tvister vedrørende områder dækket af kollektiv overenskomst afgøres i det fagretlige system.

 
 
 

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/ISO 45001 m.v.

Virksomheder med ansatte, der har erhvervet et certifikat ved akkrediteret certificering efter DS/ISO 45001 og som opfylder de betingelser, der er angivet i § 2 kan få udstedt et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Stk. 2. Dokumentationen skal opfylde kravene i §§ 3-5.

 
 
 
 

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Bekendtgørelsen omfatter det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. supplerende detailregler til arbejdsmiljølovgivningens øvrige regler.

 
 
 

Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer

Uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø har til formål at sikre, at certificeringsorganer råder over de rette kompetencer til at auditere det psykiske arbejdsmiljø på virksomheder, herunder at auditorer har de nødvendige kompetencer til at afdække og foretage vurdering af det psykiske arbejdsmiljø i deres audit.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

Bekendtgørelse nr. 1422 af 29/09/2020

Bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem DS/OHSAS 18001 m.v.

 
 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem

Bekendtgørelse nr. 1424 af 29/09/2020

bekendtgørelsen er indarbejdet i:

Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem

 
 
 
 

Turrater - Anlæg og Planlægning

Dette katalog indeholder en beskrivelse af turrater for en række forskellige funktioner herunder boliger, blandede industriområder, detailhandel, kontor, daginstitutioner og skoler.

 
 
 

Klassificerede undertagsprodukter

På duko.dk kan du med få klik finde undertaget til din tagkonstruktion! Jo større krav til sikkerhed og kvalitet, jo højere anvendelsesklasse. DUKO inddeler undertagsprodukterne i fire anvendelsesklasser:
Høj (-Ekstra/-Normal) – Middelhøj – Middellav – Lav.

 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder

Denne bekendtgørelse finder anvendelse for tilsagn om tilskud til virksomheder, der gennemfører projekter med henblik på at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i det endelige energiforbrug i Danmark, herunder for at opnå reduktioner i anvendelsen af fossile brændsler i forbindelse hermed.

 
 
 
 
 

Vejledning om bæredygtig renovering af bygninger. Sådan henvises til miljøkrav og standarder ved planlægning af offentlige udbud i Europa

Denne vejledning introducerer de mest kendte standardiseringsaspekter og mest relevante miljøaspekter, der skal overvejes, når man planlægger udbud inden for renovering af bygninger, nedrivning og nybyggeri.

 
 
 

Høring

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Den nye bekendtgørelse forventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2021 og indeholder en ændring af miljømyndighedskompetencen for havbrug, idet kompetencen for havbrug ved ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen samles i staten. Derved vil miljøgodkendelser og tilsyn for 12 havbrug blive flyttet fra kommunerne til Miljøstyrelsen, så styrelsen bliver miljømyndighed for alle 19 eksisterende havbrug.

 
 
 

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen

Med bekendtgørelsen foreslås en ændring, der medfører, at det konkrete gebyrbeløb pr. udarbejdet tilstandsrapport ikke længere fremgår direkte af bekendtgørelsen, men derimod af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

 
 
 

Høring

Høring over bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelsen implementerer dele af Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

 
 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 7012 0600
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg