3. juli 2020

Problemer med at se denne mail - klik her

 
 

Kort om denne uges nyheder

I BR18 regi kan du i denne uge læse om brandværnsforanstaltninger for skurbyer og lignende på byggepladser og om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger.

Du kan også få svar på typiske udfordringer man kan komme ud for i arbejdet som arbejdsmiljøkoordinator og læse om nabostøj i en ny hvidbog, der kigger på hvad nabostøj er og hvordan det kan afhjælpes.

SBI/BUILD er ude med en ny publikation om solceller, rapporten kigger bl.a. på hvilke forbrugere der får solceller og hvorfor. Derudover har BUILD, Aalborg Universitet også ledet et stort EU-projekt om hvordan historiske bygninger kan efterisoleres.

Til sidst kan nævnes at forslag til ændring af byggeloven er sendt i høring og så skal nye tilstandsrapporter gøre bolighandler mere gennemskuelige for forbrugerne.

 
 
 

BR18

Vejledning om brandværnsforanstaltninger for skurbyer og lignende på byggepladser

Vejledningen omhandler opsætning af transportable konstruktioner på byggepladser, herunder telte eller containere til opmagasinering, skurvogne skurbyer og lignende.

 
 
 

BR18

Vejledning til bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen)

Kravene om etablering af forberedelse til og/eller etablering af ladestandere blev indført i bygningsdirektivet i forbindelse med EU-Kommissionens såkaldte vinterpakke og er ifølge EU-Kommissionen et vigtigt element i forbindelse med ønskerne om at udvikle et bæredygtigt, konkurrencedygtigt, sikkert og dekarboniseret energisystem senest i 2050.

 
 
 

BR18

Nyt fra DBI's Tekniske udvalg for DBIs retningslinjer vedr. sprinkler og vandtåge

DBI Teknisk udvalg for DBIs retningslinjer vedr. sprinkler og vandtåge gør opmærksom på, at nedenstående sætning udgår af TBST’s ”Bilag 12 til Bygningsreglementets vejledning til kap. 5 – Brand.  Præ-accepterede løsninger for brandtekniske installationer og håndslukningsudstyr”.

Sætningen "Sprinkleranlæg til anvendelseskategori 6 skal have dobbelt vandforsyning” udgår.

Her kan du se det forudgående spørgsmål og svar fra TBST

Se den rettede vejledning under "Læs mere".

 
 
 

Værktøjskasse for arbejdsmiljøkoordinator

Værktøjskassen for arbejdsmiljøkoordinator (P) beskriver hvordan du kan gribe opgaven an, hvilke værktøjer du kan anvende, samt giver dig svar på typiske udfordringer en arbejdsmiljøkoordinator kommer ud for.

 
 
 
 
 
 

Bekendtgørelse om miljøzoner

Denne bekendtgørelse har til formål at fastsætte regler for en kommunalbestyrelses beslutning om etablering, udvidelse, indskrænkning eller ophævelse af en miljøzone, jf. miljøbeskyttelseslovens § 15 a.

 
 
 

Bekendtgørelse om tilskud fra pulje til diger og anden kystbeskyttelse

Kystdirektoratet kan give tilskud til kommuner og kystbeskyttelseslag til etablering eller forstærkning af diger ved Vadehavet og kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen i forbindelse med erosion er størst, se Kystanalysen fra 2016.

 
 
 
 

SBi-forskning nr. 9

Hjemme med solceller på taget: Hverdagsliv, energiforbrug og teknologinørderi

Denne rapport er en del af forskningsprojektet ”Solcelleejeres motivation og adfærd som prosumers”. Det overordnede forskningsspørgsmål i projektet har været at undersøge, hvilke forbrugere der får solceller og hvorfor, samt hvordan det at have solceller påvirker forbrugernes forbrugsprofiler.

 
 
 
 

Efterisolering af historiske bygninger

Et stort EU-projekt – RIBuild – under ledelse af BUILD, Aalborg Universitet har undersøgt, hvordan historiske bygninger kan efterisoleres uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Med den rigtige efterisolering kan indeklimaet forbedres samtidig med, at der kan spares op til 15 – 20% af energiforbruget.

 
 
 

Nabostøj - en fælles udfordring

Denne hvidbog beskriver med afsæt i den seneste forskning og med udgangspunkt i flere vinkler, hvad nabostøj er i etagebyggerier i Danmark i dag.

 
 
 
 

Nye tilstandsrapporter skal gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue bolighandler

Et nyt vurderingssystem ved huseftersyn forud for en bolighandel skal give køberne bedre indblik i husets tilstand og behov for renoveringer på kort og langt sigt.

 
 
 
 

Forslag til lov om ændring af byggeloven

Lovforslaget har til formål at muliggøre administrative forenklinger af det kommunale myndighedsarbejde på brandområdet og at foretage præcisering af lovteknisk karakter.

 
 
 

Høring af udkast til ændring af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Med lovforslaget foreslås der præciseringer af bestemmelser i miljøvurderingsloven og husdyrbrugloven. Præciseringerne angår en mere tekstnær implementering af VVM direktivet, således at de formuleringer, som hidtil er forklaret/beskrevet i lovforslagets bemærkninger, nu fremgår af selve bestemmelserne.

Derudover har lovforslaget til formål at samle myndighedskompetencen for VVM på havbrugsområdet hos Miljøstyrelsen.

 
 
 

Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Hermed sendes udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Ophævelse af bestemmelser om kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) i høring.

 
 
 

Forslag til lov om leje og forslag til lov om boligforhold (sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven)

Høring over 2 lovforslag om udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven.

 
 
 
 

Beregning af bygningers varmetab

DS 418:2011 + Till.1:2020

Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.

 
 
 
 

DS/EN 1993 FU:2020

Forkortet udgave af Eurocode 3 - Stålkonstruktioner

Den foreliggende DS/EN 1993 FU indeholder sådanne dele af Eurocode 3-systemet som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner alene på grundlag af den.

En konstruktion, der tilfredsstiller kravene i DS/EN 1993 FU vil også tilfredsstille de tilsvarende krav i Eurocode 3.

 
 
 

DS/EN 1995 FU:2020

Forkortet udgave af Eurocode 5 – Trækonstruktioner

Denne DS/EN 1995 FU indeholder sådanne dele af DS/EN 1995-1-1, som gør det muligt at beregne de fleste konstruktioner alene på grundlag af den.

En konstruktion, der tilfredsstiller kravene i DS/EN 1995 FU, vil også tilfredsstille de tilsvarende krav i DS/EN 1995-1-1.

 
 
 
 

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-52: Valg og installation af elektrisk materiel – Ledningssystemer

 
 

Elektriske lavspændingsinstallationer – Del 5-55: Valg og installation af elektrisk materiel – Andet materiel – Pkt. 551: Lavspændingsgeneratoranlæg

 
 

Elektriske krav til elevatorer, rulletrapper og rullefortove – Del 1: Elektromagnetisk kompatibilitet med hensyn til emission

 
 

Udveksling af elmålerdata – DLMS-COSEM – Del 8-8: Kommunikationsprofil for netværk i ISO/IEC 14908-serien

 
 

Elektromagnetisk kompatibilitet – Produktfamiliestandard for elevatorer, rulletrapper og rullefortove – Emission

 
 

Termisk isolering – Anvendt terminologi

 
 
Molio
 
 
 

Kontakt

Molio - Byggeriets Videnscenter
Lyskær 1 - 2730 Herlev
Tlf 70 12 06 00
CVR 63035017
molio@molio.dk

Redaktion

Katja Raagaard
Vibeke Grønvad

Ansvarshavende redaktør:
Per Holtveg